3. Cena Jozefa Búdu

Cenu Jozefa Búdu (CJB) udeľuje redakcia StBiSl jednotlivcovi za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania na Slovensku a vo svete vôbec. Ide v prvom rade o morálne uznanie za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania zverejneného predovšetkým v časopise StBiSl. Zohľadňuje sa aj prínos vo svete biblistiky vôbec. Cena sa udeľuje od roku 2012 každé dva roky.

Redakcia časopisu Studia Biblica Slovaca udelila po prvýkrát CJB v roku 2012. Historicky prvé ocenenie tohto druhu získala najlepšia prednáška, ktorá odznela počas Konferencie Žalmy 2012 v Badíne (13. – 14. 9. 2012). Išlo o prvý krok, ktorým redakcia StBiSl začala s tradíciou oceňovania najlepších príspevkov v biblickom časopise StBiSl. Podstatou udeľovania CJB je v prvom rade vyjadriť morálne uznanie za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania na Slovensku a vo svete vôbec.

Cena nesie pomenovanie podľa Jozefa Búdu – jednej z veľkých osobností slovenskej biblistiky. V roku 2012 uplynulo 70. rokov od menovania tohto biblistu na profesora Starého zákona Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (1942).

Laureáti Ceny Jozefa Búdu

2011 – 2012:Prof. Peter Dubovský SJ, PhD.
2013 – 2014:SSDr. Blažej Štrba, PhD.
2015 – 2016:Mgr. Helena Panczová, PhD.
2017 – 2018:Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD.
2019 – 2020:Dr. Juraj Feník, PhD.
in memoriamProf. ThDr. Jozef Heriban, SDB, Dr. h. c.
2021 – 2022:Mons. prof. ThBibl. Lic. ThDr. Anton Tyrol, PhD.
PD SSL., SOAL, Peter Juhás, PhD. et PhD.
2023 – 2024: