1. Základné etické štandardy pre publikovanie v StBiSl

[Etické princípy v PDF]

  1. StBiSl publikuje len tie príspevky, ktoré ani celé ani ich časti neboli v minulosti publikované v inom tlačenom alebo elektronickom médiu (ani ich jazykové varianty), a súčasne nie sú ani v inom posudkovom konaní. Túto skutočnosť autor príspevku potvrdzuje samotným faktom ponuky svojho príspevku redakcii StBiSl.
  2. Príspevky zverejnené v StBiSl musia spĺňať kritéria vedeckosti. Majú predstaviť problematiku v odborno-vedeckých diskusiách, prinášať nové poznatky s nastolenou problematikou a najmä predložiť jej inovatívne riešenie. Uprednostňujú sa príspevky, ktoré pojednávajú problematiku z oblasti biblickej exegézy, biblickej teológie, biblickej filológie a biblickej archeológie a biblickej histórie. Prijateľné sú aj biblické štúdie interdisciplinárneho charakteru ako napr. biblistika a patristika, biblistika a liturgia, biblistika a morálka, a pod.
  3. StBiSl akceptuje a publikuje len pôvodné príspevky, ktoré sú výsledkom samostatnej vedeckej práce autora, založenej na autorovom vlastnom výskume prameňov a odbornej literatúry. Autor sa na použitú a citovanú odbornú literatúru má odkazovať v texte a to uplatnením pravidiel Bibliografického a citačného štýlu StBiSl (ďalej BCŠ).
  4. Každý šéfredaktorom prijatý rukopis štúdie alebo krátkej vedeckej poznámky prechádza obojstranne anonymným posudzovaním dvomi, v krajnom prípade tromi nezávislými recenzentmi. Tých volí šéfredaktor predovšetkým z RR. Výsledok recenzentských posudkov komunikuje autorovi príspevku šéfredaktor. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality. Pozri B.2. Publikačná etika časopisu.
  5. Recenzné konanie a recenzentské posudky. StBiSl vykonáva pre príspevky anonymný proces recenzného konania. V recenzentskom posudku recenzent odporučí alebo neodporučí príspevok na publikovanie. V prípade neodporučenia príspevku na zverejnenie, recenzent udá konkrétne a objektívne dôvody svojho zamietavého stanoviska. Recenzent môže príspevok odporučiť na prepracovanie a opätovné zaslanie redakcii. Identita recenzenta zostáva pre autora príspevku striktne anonymná.
  6. Autorstvo. Za autorov príspevku sa považujú všetky osoby podstatne zúčastnené na tvorbe príspevku. Hlavné autorstvo, poradie v rade autorov či iné doznanie pri publikovaní závisí od miery vedeckej a odbornej zaangažovanosti každého jednotlivca do príspevkov a to bez ohľadu na jeho postavenie.
  7. Poďakovania. Všetci tí, ktorí sa podieľali na príspevku, ale nespĺňajú kritériá autorstva, sa uvádzajú v časti venovanej poďakovaniam. Príkladom môže byť osoba, ktorá uskutočňovala čisto technickú pomoc s príspevkom, alebo akademická autorita, ktorá všeobecne podporila autora, a tak umožnila vznik príspevku. Akékoľvek osobné poďakovania sa udávajú osobitne mimo hlavného textu príspevku.
  8. Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov. StBiSl zaväzuje autorov, aby pri podávaní manuskriptu informovali redakciu o tom, že neexistuje konflikt záujmov, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť výsledky výskumu.