Anotácia o konferencii

Exodus: moderný komentár k starovekej knihe

Ústav biblických štúdií pri Teologickej fakulte TU v Trnave a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Katedra biblických vied organizujú v dňoch 11.-12. septembra 2010 konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom

Exodus: moderný komentár k starovekej knihe

Dôvod konania

Prvé desaťročie tretieho tisícročia sa slovenskej biblistike môže označiť aj ako počiatok intenzívnej biblickej spolupráce. TF TU s úspešne odštartovaným projektom Komentáre k Svätému písmu tak Starého (KSZ) ako aj Nového zákona sa chystá vydať ďalší čiastkový výsledok náročnej práce – Komentár ku Knihe Exodus. V roku keď sa končia oslavy 100. výročia založenia Pápežského biblického inštitútu, si účastníci konferencie chcú pripomenúť veľký význam tejto prestížnej inštitúcie na poli svetovej biblistiky. Bude preto aj veľkou cťou privítať na konferencii zahraničných prednášateľov s ich prednáškami: Jean-Louis Ska SJ, profesora Pápežského biblického inštitútu – The Book of Exodus: Basic Issues and Open Questions a Georg Braulik OSB, emeritného profesora Viedenskej univerzity – Gott kämpft für Israel.

Touto konferenciou mienime prezentovať rôzne problémy, témy a ťažkosti bezprostredne súvisiace s Knihou Exodus a s jej novodobým výkladom v súlade s dokumentom Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v Cirkvi.

Miesto konania

Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Banská 28, 976 32 Badín – Slovakia

Záujemcovia

Ak by ste mali záujem o aktívnu účasť na konferencii, a teda prezentovať nejaký príspevok k náležitej problematike Knihy Exodus, prosíme Vás o zadanie témy a zhrnutia nie dlhšieho ako 150 slov do konca júla 2010. Prednáškovými jazykovými sú angličtina a slovenčina, no tiež čeština, nemčina, taliančina. Následne budeme môcť nielen Vám ale aj iným rozposlať celkový program s účastníkmi, a nadpismi prednášok. Vaše vstupy nech nepresahujú dĺžku 20 min. Prednášky budú následne publikované.

Možnosti ubytovania

Účastnícky poplatok je 20,- € (aktívna účasť) a 10,- € (pasívna účasť). Obed 11. septembra je zahrnutý v účastníckom poplatku.

V priestoroch Kňazského seminára je možnosť ubytovania jednoposteľová miestnosť (10,- €), dvojposteľová (každý po 8,- €) s raňajkami (2,5 €), obedom (5,- €) a večerou (2,5 €). Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Murgašová, tel.: 048 / 418 2084, mob.: 0903 256 532

Kontakt

SSL Peter Dubovský SJ, ThD., Pápežský biblický inštitút, Piazza della Pilotta 25, 00187 Roma – I, pdubovsky@gmail.com

Dr. Jozef Tiňo, TF TU, Nám. padlých hrdinov 7, 90028 Ivánka pri Dunaji – SK, jzf.tino@gmail.com

SSDr. Blažej Štrba, PhD., RKCMBF UK, Banská 28, 97632 Badín – SK, blazejstrba@xaver.sk

Oznam na stiahnutie slovensky, in English.