StBiSl

ISSN 1338-0141

e-ISSN 2644-4879

Studia Biblica Slovaca (ďalej StBiSl) je vedecký recenzovaný časopis zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

Jeho hlavným cieľom je publikovať výsledky vedeckého výskumu Biblie, ktoré sú reakciou na neustály pokrok v biblických vedách. Časopis publikuje štúdie o špecifických biblických otázkach, ktoré presahujú rámec skrípt, monografií či komentárov.

Príspevky ponúknutné redakcii StBiSl musia spĺňať podmienky pre prispievateľov a požiadavky formálnej úpravy textu podľa bibliografického a citačného štýlu (ďalej BCŠ) StBiSl.

1.     Charakteristika časopisu

2.     Postup prijatia a publikovania príspevku

3.     Kontakty (2014 – 2018)

4.     Aktuálne 

5.     Cenník

6.     Objednávky