Základné informácie

Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov

13. – 15. decembra 2019, Badín


Logo konferencie

Skorší proroci (Joz – Sdc – 1-2Sam – 1-2Kr) sú opodstatnene pod drobnohľadom modernej historiografie. Opisujú udalosti a obdobia historicky významné pre formovanie starovekého Izraela v monarchickom období, a to z pohľadu exilovej i poexilovej perspektívy. Postavy ako Jozue, Samuel, Eliáš, Elizeus spolu s inými prorokmi (napr. Achija, Chulda, Debora, Gád…) boli v centre pozornosti už u samotných hagiografov Skorších prorokov. Konferencia Vnútrobiblická interpretácia skorších prorokov sa chce zaoberať tradíciou spojenou s týmito postavami počas formovania sa starozákonných i novozákonných spisov. Cieľom konferencie je skúmať špecifické literárne charakteristiky, typologický vývoj a teologický význam uvedených prorockých postáv naprieč históriou v kánonických spisoch, ktoré vznikali v závislosti od skorších prorokov.  

Hlavné príspevky konferencie prednesú:

Jeremy Corley (Maynooth, IE): The Depiction of Elijah in Ben Sira 48:1-11

Peter Dubovský, SJ (Rím, IT): Elijah’s and Elisha’s Miracles

Emanuel Tov (Jeruzalem, IL): Major Israelite Figures in the Tradition of the Septuagint

Miesto konania konferencie: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského, Badín

Odborní garanti konferencie: prof. Ing. Peter Dubovský, SJ, Th.D., prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD.

Organizačný výbor: prof. Ing. Peter Dubovský, SJ, ThD., ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., SSL. Ing. Martina Korytiaková, ThDr. Jozef Repko, PhD., SSDr. Blažej Štrba, PhD., Mgr. Ing. Zuzana Badlíková, Ing.  Michal Sandánus

Tešíme sa na Vás v decembri 2019!