Cena Jozefa Búdu poputuje do rúk Petra Dubovského SJ

P. Dubovský SJ – Prvý držiteľ Ceny Jozefa Búdu

Po prvýkrát vo svojej mladej histórii rozhodla redakcia StBiSl o udelení ceny Jozefa Búdu. Cena poputuje jednému z účastníkov Konferencie Žalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie – Badín 2012, biblistovi Petrovi Dubovskému SJ.

Biblista Peter Dubovský SJ od roku 2006 akademicky pôsobí na pôde Pápežského biblického inštitútu (PBI) v Ríme v odbore starozákonnej exegézy. Teologické štúdia absolvoval na Pápežskej Gregoriánskej Univerzite v Ríme (1993-1996), následne získal licenciát v biblických vedách na PBI v Ríme (1996-1999). Titul doktora teológie mu bol udelený po štúdiách na Harvard Divinity School v Cambridge (MA) v rokoch 1999-2005. Je členom Medzinárodnej asociácie pre asyriológiu, Katolíckej biblickej asociácie (CBA) a Spoločnosti biblickej literatúry (SBL).

Peter Dubovský SJ je autorom monografie Hezekiah and the Assyrian Spies: Reconstruction of the Neo-Assyrian Intelligence Services and Its Significance for 2 Kings 18–19 (Biblica et Orientalia 49. Roma: Pontificio Istituto Biblico, 2006), tiež spolupracoval na projekte Komentár ku knihe Genezis (2008), Komentár k trom malým prorokom (2010); v súčasnosti participuje na projekte Komentár k evanjeliu podľa Marka a Komentár ku knihe Žalmov.

Ocenenie redakcie StBiSl nesie meno Jozefa Búdu ako významnej osobnosti na poli slovenskej biblistiky. Cirkevný hodnostár, teológ, biblista, vysokoškolský pedagóg a rímskokatolícky kňaz Jozef Búda sa narodil 14. septembra 1898 v Nemeckej, umrel 23. júna 1994 v Báči. Vyučoval náboženstvo na gymnáziu v Banskej Bystrici (od 1930, bol suplujúcim profesorom Rímskokatolíckej vysokej školy bohosloveckej v Banskej Bystrici (od 1. septembra 1933). V roku 1942 sa stal riadnym profesorom Starého zákona na CMBF.  Od roku 1945 pôsobil vo funkcii rektora Kňazského seminára v Banskej Bystrici, kde zároveň pôsobil aj ako profesor pastorálnej teológie (1945-1946). Bol autorom publikácií Evanjelium starého Zákona I., II. a prekladateľ Starého zákona. Publikoval v náboženských novinách, domácich ale i zahraničných svetoznámych časopisoch a zborníkoch. V roku 1992 bol vymenovaný za pápežského preláta.

Podstatou začatej tradície udeľovania ocenenia Jozefa Búdu je v prvom rade udeliť morálne ale aj finančné uznanie za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania na Slovensku a vo svete vôbec. Historicky prvé ocenenie biblistovi P. Dubovskému SJ bolo zverejnené 11. októbra 2012, t. j. na začiatku Roku viery.

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Cena Jozefa Búdu, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.