1. Informácie pri podaní rukopisu

[Pokyny pre prispievateľov in .pdf]

1.     Základné informácie pre podávanie rukopisu

 1. Príspevky do StBiSl, vrátane príloh, sa odosielajú výlučne v elektronickom formáte (.doc, .docx) alebo ako dokument konvertovaný na príslušný formát pokiaľ sa používa iný operačný systém ako je OS Microsoft, napr. Macintosh, Linux. Príspevky sa zasielajú priamo šéfredaktorovi StBiSl alebo na adresu redakcie redakcia(at)biblica.sk. Pred zaslaním je potrebné dokument s príspevkom zabezpečiť tak, aby bola zabezpečená anonymita jeho autora, t. j. z dokumentu je potrebné odstrániť všetky časti, ktoré by akokoľvek identifikovali autora príspevku.
 2. Samotným podaním príspevku a ak príspevok bol odporučený na publikovanie, autor vyjadruje súhlas s jeho uverejnením v StBiSl. Tento akt, nahrádza licenčnú zmluvu o zverejnení diela a autenticite príspevku.
 3. Žiadosti o recenzie, spolu s publikáciami na recenzovanie, sa adresujú na šéfredaktora pre recenzie alebo na adresu redakcie redakcia(at)biblica.sk.

a)   Formálna stránka príspevku

 1. Odporúčaný rozsah (vrátane znakových medzier a poznámok pod čiarou):
  • a. štúdia: min. 20 000 znakov, max. 70 000 znakov (uprednostňujú sa rozsahom kratšie štúdie),
  • b. krátka vedecká poznámka: min. 10 000 znakov, max. 20 000 znakov
  • c. recenzia: min. 7 000, max. 20 000 znakov.
 2. Formát strany – A4.
 3. Typ písma Times New Roman normal veľkosť 12.
  • a. Pre jazyky, ktoré nepoužívajú latinku, ako napr. hebrejský a grécky jazyk, treba použiť typ Unicode.
  • b. Grécky text sa uvádza s prízvukmi a prídychmi, hebrejský, resp. aramejský text podľa možnosti bez masoretskej vokalizácie okrem prípadu jej zdôraznenia.
  • c. V prípade použitia iných jazykov a písiem (akkadčina, koptčina, sýrčina, a pod.) je vhodné na to redakciu upozorniť vopred.
  • d. Transliterácia alebo prepis výslovnosti hebrejských a gréckych slov sa riadi pravidlami uvedenými v Štrba, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989 2013). Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989 – 2013) (StBiSlSup), Badín: Vlastným nákladom, 2014, 300-305.
 4. Pre zvýraznenie je dovolené používať iba kurzívu, nie tučný typ písma.
 5. Riadkovanie – jednoduché.
 6. Pre nadpisy možno použiť preddefinovaný základný štýl, alebo ich manuálne číselne označiť (viac v časti Formálna štruktúra príspevku).
 7. Text príspevku sa nezalamuje, ani špeciálne neformátuje. Používanie tabulátorov na odsadenie prvých riadkov v odseku sa neodporúča. Výnimkou je ak autor používa preddefinovaný základný štýl.
 8. V prípade cudzojazyčného textu, treba rešpektovať presnú ortografiu a gramatiku daného jazyka.
 9. Uvedené pravidlá platia pre formálnu úpravu štúdií, ako aj krátkych vedeckých poznámok, recenzií, správ, či oznamov.

b)   Formálna úprava citácií a odkazov na literatúru

 1. V záujme prehľadnosti a jednoduchosti sa odporúča zredukovať biblické citácie v texte v originálnych jazykoch len na podstatné časti.
 2. Skratky biblických kníh sa uvádzajú v zhode so Zoznamom skratiek biblických kníh, uverejnenom v Zozname skratiek StBiSl, s vynechaním znakovej medzery medzi číslom a skratkou knihy, t. j. 1Kr, 2Sol a pod.
 3. Pri uvádzaní rozpätia kapitol sa používa pomlčka (–) bez znakových medzier pred a po nej, napr. Ex 3,1–4,18. V prípade, že sa udáva rozpätie medzi veršami v rámci jednej kapitoly, používa sa spojovník (-), napr. vv. 5-6[1]. Pomlčka so znakovými medzerami pred a po nej sa ponecháva iba v prípade uvádzania časového rozpätia rokov, napr. r. 58 – 56 pred Kr. alebo pri oddeľovaní mien viacerých autorov jednej publikácie v Zozname použitej literatúry alebo v poznámke pod čiarou.
 4. V texte sa odlišne uvádzajú úvodzovky prvej a druhej úrovne: 1. úroveň „ “; 2. úroveň: « ». Napr. „(…) Prijímame ich, skúmame a ohlasujeme «ich postavy a kvality» a vyberáme z ich skutkov všetko, čo je vznešené a hodné poznania…“[2]
 5. V texte príspevku sa číslo poznámky pod čiarou vkladá pred interpunkčné znamienko. Výnimkou sú priame citácie celých viet alebo tiež dlhších pasáží (viac ako tri riadky), v prípade ktorých sa číslo poznámky pod čiarou vkladá za celú citáciu v texte, t. j. za koncové pravé horné úvodzovky. Napr. úsek z príspevku F. Giuntoliho[3], kde posledné exponované číslo (13) je číslo poznámky pod čiarou v článku autora:

„(…) Ony budú pre Izraelitov ako upomienka pred Pánom, na výkupné (כפר) za vaše životy.“13

 1. Poznámky pod čiarou sa číslujú arabskými číslicami (1, 2, 3…) v hornom indexe a oddeľujú sa od prvého znaku bibliografického údaja jednou znakovou medzerou (1_Priezvisko, Názov diela, strany, poznámka [ak je potrebná]). Pre označenie citovaných čísiel strán sa v poznámkach pod čiarou ako aj v záverečnom Zozname použitej literatúry nepoužíva skratka „s.“, t. j. uvádzajú sa len čísla strán.
 • a. Monografia: Priezvisko, Názov, strana, poznámka:  Ska, Our Fathers, 5, n. 6.
 • b. Článok: Priezvisko, Názov, strana: Eßer, Barmherzigkeit, 5.
 1. Vo všetkých poznámkach pod čiarou, vrátane úplne prvej, sa udáva len skrátený bibliografický údaj, a to i opakovane. Skratky ako Ibid., Idem. či Id. sa nepoužívajú.
 2. V bibliografických údajoch v poznámkach pod čiarou ako aj v záverečnom Zozname použitej literatúry sa uvádzajú priezviská autorov v kapitálkach, nie vo VERZÁLKACH.
 3. Komplexný bibliografický údaj sa uvádza iba v záverečnom Zozname použitej literatúry.
 4. Zoznam použitej literatúryje zoradený v abecednom poradí podľa priezvisk autorov (od A po Z). V prípade, že sa v zozname použitej literatúry uvádza viac diel jedného a toho istého autora, tieto publikácie sú zoradené podľa roku vydania v chronologickom poradí od najstaršieho po najnovšie vydanie.
 5. Krstné meno/mená autora/ov diel sa udávajú – pokiaľ je to možné – v neskrátenom tvare, t. j. Zenger, Erich (namiesto Zenger, E.). V prípade, že autor má viac ako jedno krstné meno, aspoň jedno sa uvedie v plnom znení a všetky ostatné je možné skrátiť, t. j. uviesť len prvé písmeno mena s bodkou.

c)   Formálna štruktúra príspevku

 1. Každý príspevok do StBiSl musí mať svoj názov vystihujúci jeho obsah. Názov môže byť prípadne doplnený aj o upresňujúci podnázov. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu názvu príspevku ako aj na vykonanie potrebnej jazykovej a/alebo štylistickej úpravy v názve príspevku.
 2. Po formálnej stránke sa príspevok začína úvodom, ktorý nemusí byť označený. Povinne sa ale ukončuje záverom, ktorý je označený. Text príspevku sa delí na jednotlivé kapitoly a podkapitoly. Ich číslovanie je vhodné (maximálne do druhej podúrovne, t. j. napr. 1.1.1), ale nie nevyhnutné. Ak sa používa číslovanie, tak jednotlivé (pod)kapitoly sa označujú arabskými číslicami. Úvod (ak sa uvádza) a záver sa nečíslujú. Príklad:

Úvod

1 Xxxxxxxx xxxxx

1.1 Xxxxxxxx

1.1.2 Xxxxxxxx

2 Xxxxxxxxxxxx

2.            Povinné súčasti rukopisu

Príspevok do StBiSl typu štúdia, krátka vedecká poznámka alebo reflexia musí byť osobitne doplnený o:

 1. nadpis príspevku (s eventuálnym podnadpisom) v slovenčine/češtine a v angličtine,
 2. päť kľúčových slov v slovenčine/češtine a v angličtine,
 3. zhrnutie s dĺžkou max. 1100 znakov (vrátane znakových medzier) v slovenčine/češtine a v angličtine,
 4. zoznam použitej literatúry upravený podľa pokynov § C.1.b.9-11 a
 5. kontakt na autora príspevku (meno, priezvisko [prípadne názov inštitúcie, kde autor pôsobí], korešpondenčná adresa autora alebo zamestnávajúcej inštitúcie, mejlový kontakt na autora).

V prípade rukopisu recenzie sa namiesto nadpisu uvádza: priezvisko a meno autora recenzovanej knihy, názov a podnázov recenzovanej knihy, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania. Počet strán. ISBN.

3.     Prílohy

 1. Obrazové prílohy prosíme zasielať samostatne vo formáte .jpg, .jpeg alebo .bmp s rozlíšením min. 300 dpi. Obrázky je potrebné náležite označiť a identifikovať. Umiestnenie obrazovej prílohy v texte je nutné uviesť popisom v osobitnom dokumente priloženom k príspevku.
 2. Tabuľky, schémy, prípadne aj grafy môžu byť súčasťou textu príspevku alebo ich autor môže zaslať osobitne vo formáte MS Excel (.xls alebo .xlsx).

[1] Rovnaké pravidlo platí i pre udávanie rozpätia strán v bibliografickom odkaze v poznámke pod čiarou, ako aj v Zozname použitej literatúry na konci príspevku.

[2] Jáger, Evanjelium, 153, pozn. 27.

[3] Porov. Giuntoli, Večné Dávidove protirečenia, 30.

Niekoľko príkladov podľa BCŠ časopisu StBiSl.