Poznáme nového držiteľa Ceny Jozefa Búdu

Blažej Štrba - čerstvý držiteľ Ceny J. Búdu za rok 2014Po druhýkrát vo svojej mladej histórii Redakčná rada Studia Biblica Slovaca (RR StBiSl) rozhodla o udelení Ceny Jozefa Búdu. Po biblistovi Petrovi Dubovskom SJ cena tentokrát poputovala do rúk biblistovi – Blažejovi Štrbovi. Na nedávnom stretnutí RR StBiSl (9. januára 2015) v Badíne mu k oceneniu osobne zablahoželal Mons. Jozef Jančovič, člen RR StBiSl.

Redakčná rada StBiSl rozhodla o držiteľovi ocenenia nielen na základe jeho uverejnených príspevkov v periodiku StBiSl za roky 2012 – 2014, ale i za jeho podiel na rozvoji biblických vied na Slovensku a to konkrétne najmä za prácu na časopise StBiSl. K oceneniu nie menej prispela i nová publikácia Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie, ktorej je Blažej Štrba zostavovateľom.

Biblista Blažej Štrba od roku 2006 akademicky pôsobí na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, na Teologickom inštitúte v Badíne. Teologické štúdia absolvoval na Pápežskej Gregoriánskej Univerzite v Ríme, následne získal licenciát v biblických vedách na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a titul doktora Svätého písma mu bol udelený po obhájení dizertácie v roku 2006 Fakultou biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. Je členom Katolíckej biblickej asociácie (CBA) a Spoločnosti biblickej literatúry (SBL) a taktiež i Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS).

Cena Jozefa Búdu – ocenenie udeľované redakciou StBiSl – nesie meno po významnej osobnosti na poli slovenskej biblistiky. Cirkevný hodnostár, teológ, biblista, vysokoškolský pedagóg a rímskokatolícky kňaz Jozef Búda sa narodil 14. septembra 1898 v Nemeckej, umrel 23. júna 1994 v Báči. Vyučoval náboženstvo na gymnáziu v Banskej Bystrici (od 1930), bol suplujúcim profesorom Rímskokatolíckej vysokej školy bohosloveckej v Banskej Bystrici (od 1. september 1933). V roku 1942 sa stal riadnym profesorom Starého zákona na CMBF.  Od roku 1945 bol rektorom Kňazského seminára v Banskej Bystrici a tiež profesorom pastorálnej teológie (1945 – 1946). Bol autorom publikácií Evanjelium starého Zákona I. – II. a prekladateľ Starého zákona. Publikoval v náboženských novinách, domácich ale i zahraničných svetoznámych časopisoch a zborníkoch. V roku 1992 bol vymenovaný za pápežského preláta.

Podstatou začatej tradície udeľovania ocenenia Jozefa Búdu je v prvom rade udeliť morálne, ale aj finančné uznanie za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania na Slovensku a vo svete vôbec. Historicky prvé ocenenie Jozefa Búdu bolo udelené biblistovi P. Dubovskému SJ na začiatku Roku viery, 11. októbra 2012. 

Tento obsah bol zaradený v Cena Jozefa Búdu, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.