Tretí laureát Ceny Jozefa Búdu 2015 – 2016 známy

Redakcia StBiSl udelila Cenu Jozefa Búdu (CJB) za roky 2015 – 2016 Mgr. Helene Panczovej, PhD. Po Petrovi Dubovskom SJ (2012) a Blažejovi Štrbovi (2014) tak ide už o tretieho laureáta v histórii CJB.

Mgr. Helena Panczová, Phd., akademická a vedecká pracovníčka, sa venuje biblickej filológii, patristickej literatúre a štúdiu latinského a gréckeho jazyka. Magisterské štúdia absolvovala na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1993 – 1998). Na rovnakej akademickej pôde získala doktorský titul obhajobou práce „Vplyv Biblie na kresťanskú latinčinu“. V rokoch 1998 – 2015 akademicky pôsobila na pôde Filozofickej a Teologickej fakulty Trnavskej univerzity (FF a TF TU), kde prednášala latinčinu, biblickú gréčtinu a patristiku. V rokoch 2002 – 2008 zastávala funkciu vedúcej Katedry biblistiky a historických štúdií TF TU. Zúčastnila sa výskumných pobytov v Rakúsku (2008 – 2009), Taliansku (2010) a Fínsku (2011 – 2012). Bola členkou viacerých výskumných projektov na Slovensku i vo Francúzsku. Má bohatú aktívnu účasť sa na domácich i zahraničných vedeckých konferenciách. Rovnako bohatá je aj jej odborná publikačná činnosť. Za svoj Grécko-slovenský slovník od Homéra po kresťanských autorov (Lingea 2012) získala H. Panczová viaceré ocenenia:

  • 2. miesto v súťaži „Slovník roku“ (Jednota tlumočníků a překladatelů) v kategórii „Slovník roku 2013“ a „Prekladový slovník“;
  • 1. miesto v kategórii „Jazykový slovník“ a „Naj Produkt 2013“ súťaže „Naj Jazykový Produkt 2013“ (jazykovevzdelávanie.sk) a
  • „Cenu Mateja Bela 2013“ udelenú Slovenským literárnym fondom v kategórii „lexikografické dielo a dielo z oblasti teórie, dejín a kritiky prekladu a komparatívnej lexikológie“.

Uvedeným Grécko-slovenským slovníkom, ako aj Učebnicou biblickej gréčtiny (Lingea 2012), spoluprácou na tvorbe a realizácii sady Komentárov s Starému Zákonu (KSZ), publikovaním odborných štúdií v ročenke Studia Biblica Slovaca a vo vedeckom biblickom časopise StBiSl, Mgr. Helena Panczová, PhD. vo významnej miere prispela k rozvoju vedeckého štúdia biblickej gréčtiny v slovenskom prostredí. Naviac, svojím posledným pôsobením na Pápežskom Biblickom Inštitúte v Ríme (2015 – 2016) v pozícii pozvaného prednášajúceho pre biblickú gréčtinu, sa Helena Panzcová radí k tým, ktorí úspešne reprezentujú slovenskú vedeckú obec v zahraničí.

Cenu Jozefa Búdu 2015 – 2016 Mgr. Helene Panczovej, PhD. slávnostne odovzdá šéfredaktor StBiSl SSDr. Blažej Štrba, PhD. a zástupa šéfredaktora StBiSl ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. dňa 20. apríla 2017 v Bratislave.

Zoznam odborných štúdií Mgr. H. Panczovej, PhD., publikovaných v ročenke Studia Biblica Slovaca a v časopise StBiSl:

  • Predhovor k frankfurtskému vydaniu Vatableho úpravy Pagninovho latinského prekladu: Preklad z latinského originálu. In: Blažej Štrba (ed.), Studia Biblica Slovaca, Svit: SBS, 2006, 161-169.
  • Obsah celého Svätého písma, čiže kníh Starého a Nového zákona: Preklad z latinského originálu. In: Blažej Štrba (ed.), Studia Biblica Slovaca, Svit: SBS, 2006, 170-175.
  • Technika prekladu z biblickej gréčtiny: problém hebraizmov. In: Blažej Štrba (ed.), Studia Biblica Slovaca, Svit: SBS, 2007, 89-95.
  • Technika prekladu z biblickej gréčtiny (2): Druhy techník prekladu starovekej literatúry a príklad prekladu particípií v slovenskom komentárovom preklade, StBiSl 5/1 (2013) 58-73.
  • Grécke tranzitívne slovesá používané intranzitívne a lingvistický výklad niektorých pasívnych aoristov v Evanjeliu podľa Marka, StBiSl 5/2 (2013) 178-197.
  • Technika prekladu z biblickej gréčtiny (3): Septuaginta ako výsledok a ako východisko – príklad hebrejizmov vo Veľpiesni, StBiSl 6/2 (2014) 197-204.
  • Slovesný vid v biblickej gréčtine: stručný opis gramatickej kategórie a jej ekvivalenty v slovenčine a angličtine, StBiSl 8/2 (2016) 160-183.
Tento obsah bol zaradený v Cena Jozefa Búdu, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.