Základné informácie / Basic information

ŽALMY – z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie

PSALMS – Through the eyes of their authors and later reception

PSALMEN – Aus der Sicht der Verfasser und des späteren Rezeptionsprozesses

13. – 14. september 2012

Badín, Slovensko

Kniha žalmov obsahuje modlitby, ktorými sa po stáročia k Bohu obracajú židovskí aj kresťanskí veriaci a prepája ich duchovný svet. Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti začatia práce na komentári k žalmom chce priniesť pohľady vstupujúce do sveta ich autorov ako aj neskoršej recepcie žalmov v rôznych historických a kultúrnych kontextoch.

Hlavné príspevky konferencie prednesú renomovaní exegéti zo zahraničia na tieto témy:

Pozvánka  pozvánka v docx, a v pdf.                                                                               Aktualizovaná záväzná prihláška v docx  a v pdf.                                                                               Prihlášky môžete zasielať mailom na: blazejstrba@gmail.com                                         Plagát malý, veľký; Poster small, big.

ÚDAJE K PLATENIU ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU 

 • Názov účtu: Ján Viglaš
 • Peňažný ústav: VÚB, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
 • Číslo účtu: 3008134154/0200
 • IBAN: SK87 0200 0000 0030 0813 4154
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX
 • V poznámke prosím uveďte KZ-2012091314 spolu s Vaším celým menom a priezviskom.

ŽALMY – z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie

PSALMS – Through the eyes of their authors and later reception

PSALMEN – Aus der Sicht der Verfasser und des späteren Rezeptionsprozesses

13. – 14. september 2012

Badín, Slovensko

The Book of Psalms contains prayers, by means of which many Jewish and Christian believers turn to God and which links their spiritual lives. International conference on the occasion of the beginning of the work on the commentary on the Book of Psalms aims at bringing new views into both the world of the authors of the Psalms and the latter reception of Psalms in their different historical and cultural contexts.

Main speakers of the conference

Invitation in English in docx or in pdf and in German in docx or in pdf. Registration form v docx a v pdf. Registration should be sent on blazejstrba@gmail.com; Poster small, big.

Information regarding the payment of the registration fee

 • Name of the account : Ján Viglaš
 • Number of the account : 3008134154/0200
 • IBAN: SK87 0200 0000 0030 0813 4154
 • BIC/SWIFT: SUBASKBX
 • For payment purposes please indicate KZ-2012091314 along with your name and surname.