Základné informácie

ŽALMY – z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie

PSALMS – Through the eyes of their authors and later reception

PSALMEN – Aus der Sicht der Verfasser und des späteren Rezeptionsprozesses

13. – 14. september 2012

Badín, Slovensko

Kniha žalmov obsahuje modlitby, ktorými sa po stáročia k Bohu obracajú židovskí aj kresťanskí veriaci a prepája ich duchovný svet. Medzinárodná konferencia organizovaná pri príležitosti začatia práce na komentári k žalmom chce priniesť pohľady vstupujúce do sveta ich autorov ako aj neskoršej recepcie žalmov v rôznych historických a kultúrnych kontextoch.

Hlavné príspevky konferencie prednesú renomovaní exegéti zo zahraničia na tieto témy:

Pozvánka  pozvánka v docx, a v pdf.                                                                               Aktualizovaná záväzná prihláška v docx  a v pdf.                                                                               Prihlášky môžete zasielať mailom na: blazejstrba@gmail.com                                         Plagát malý, veľký; Poster small, big.

ÚDAJE K PLATENIU ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU 

  • Názov účtu: Ján Viglaš
  • Peňažný ústav: VÚB, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava 25
  • Číslo účtu: 3008134154/0200
  • IBAN: SK87 0200 0000 0030 0813 4154
  • BIC/SWIFT: SUBASKBX
  • V poznámke prosím uveďte KZ-2012091314 spolu s Vaším celým menom a priezviskom.