2. Postup prijatia a publikovania príspevku

1. Zasielanie príspevkov. Príspevky sa zasielajú na adresu redakcie (redakcia(at)biblica.sk) alebo šéfredaktorovi v elektronickej podobe vo formáte Word a PDF ako priložené dokumenty k mejlu.

2. Uzávierka príspevkov. Uzávierka pre prijímanie príspevkov do prvého čísla ročníka časopisu je 31. marca a do druhého čísla 30. septembra. Prijatie príspevkov zaslaných po dátume uzávierky je na rozhodnutí redakcie StBiSl, resp. jej šéfredaktora.

3. Autor môže podať len jeden príspevok štúdie do jedného čísla. Výnimku tvoria prípady, keď príspevky pojednávajú úzko súvisiacu tematiku, avšak z iného odborného hľadiska (napr. história starovekého manuskriptu a súčasne jeho textová štúdia).

4. Pokiaľ príspevok nezapadá do cieľa časopisu bude vrátený autorovi.

5. Recenzentský posudok. Príspevok nezávisle a anonymne recenzujú aspoň dvaja recenzenti s adekvátnou odbornou kvalifikáciu v predmetnej oblasti výskum; recenzenti sú principiálne z RR.

Na základe recenzentských posudkov sa rozhodne buď o prijatí príspevku, jeho nevyhnutnom prepracovaní, alebo zamietnutí. Ak dva posudky hodnotia príspevok protichodne, konečné rozhodnutie ostáva na šéfredaktorovi. Šéfredaktor komunikuje rozhodnutie aj s náležitými indikáciami autorovi.

V prípade recenzentami navrhovaných konkrétnych zmien (v osobitnom recenzentskom posudku alebo formou vložených komentárov v texte príspevku) ostáva na autorovi, aby požadované, prípadne odporúčané zmeny vniesol do textu príspevku najneskôr do 14 dní po ich oznámení.

Po tom, čo autor vniesol do svojho príspevku požadované zmeny nasleduje druhá lektúru upraveného textu príspevku. Ak nie sú nevyhnutné ďalšie úpravy, redakcia následne posunie príspevok na jazykovú korektúru textu.

6. Priebeh korektúr. Jazykovú korektúru zabezpečuje redakcia. Okrem preklepov, gramatických chýb, malých štylistických nejasností, môžu byť redakciou upravené aj bibliografické údaje. Štandardne je s nimi autor oboznámený výkonným redaktorom ešte pred tlačou konkrétneho čísla časopisu.

7. Autorizácia. Povinnosťou autora je vyjadriť sa k zmenám (autorizácia) neodkladne, t. j. max. do 3 dní. Pokiaľ so zmenami autor príspevku nesúhlasí, má svoj nesúhlas odôvodniť v odpovedi redakcii takým spôsobom, aby jazykoví korektori boli schopní eventuálnu nejasnosť vyriešiť.

8. Autorské práva a výtlačky. Vlastníkom autorských práv k príspevkom sa po ich publikovaní v StBiSl stáva vydavateľ. Príspevky nie sú finančne honorované ani z redakcie StBiSl a ani z vydavateľstva RKCMBF UK. Autorom príspevkov prináleží po jednom autorskom výtlačku časopisu StBiSl a to i v prípade, ak v danom čísle časopisu bolo uverejnených viac príspevkov od jedného a toho istého autora.

9. Po uverejnení časopisu v tlačenej podobe redakcia bez poplatku posiela autorovi jednu .pdf verziu jeho príspevku, tzv. e-offprint. Offprint sa zasiela na autorovu mejlovú adresu, ktorú uviedol v prílohách k svojmu príspevku. Offprint verziu si autor môže zverejniť výhradne na osobnej profesijnej webstránke bez poplatku alebo aj na portáli www.academia.edu. Zverejňovanie na iných verejných portáloch či šírenie .pdf verzie samotným autorom príspevku alebo inou osobou (okrem vydavateľa) bez vyžiadania si písomného dovolenia od vydavateľa nie je dovolené. Uvedené pravidlo sa vzťahuje tak na už publikovaný článok v StBiSl ako aj na jeho verziu spred recenzentského posudku.