1. Zoznam štúdií

ISSN 1338-0141 (print) ・ ISSN 2644-4879 (online)

ISSN 1338-0141 (print) ・ ISSN 2644-4879 (online)

StBiSl 15/2 (2023):

 • TOV, Emanuel: Písanie úvodu k textovej kritike hebrejskej Biblie. Moderný prístup [v angličtine]
 • MÁTIKOVÁ, Anna: „Môj milý vyniká medzi desaťtisícmi. Intertextuálna analýza Pies 5,9 a Nár 4,1-10 [v angličtine]
 • KORYTIAKOVÁ, Martina: Dva stany. Interpretácia priestorov Judity a Holofernesa a ich funkcie v Knihe Judita [v angličtine]
 • MAREČEK, Petr: Pavlovo velké písmo v Gal 6,11
 • PANCZOVÁ, Helena: Niekoľko kritických poznámok k metodike nového prekladu Biblie do slovenčiny

StBiSl 15/1 (2023):

 • GOSSE, Bernard: Vzťah medzi Dávidovským Mesiášom a Mesiášskou Tórou v poslednej redakcii piatich kníh Žaltára [v angličtine]
 • PRIHATNÝ, Pavel: Úvahy o rozvíjaní tém v hebrejskom rukopise „A“ Knihy Sirachovho syna [v angličtine]
 • KORYTIAKOVÁ, Martina: Dva údery Judity v Jdt 13,8 [v angličtine]
 • ŠTRBA, Blažej: Matatiáš ako Jozue v 1Mak 2 [v angličtine]
 • MASCILONGO, Paolo: „Misia u pohanov“ v Markovom evanjeliu. Revízia súčastného bádania [v angličtine]
 • NOVOTNÝ, Štefan: Skúška ohňom a vodou. Eliáš a Ježiš v Lk 12,49-50

StBiSl 14/2 (2022):

 • GIROLAMI, Maurizio: Helenistický výklad hebrejského textu Prís 8,22-31 až po začiatok kresťanského obdobia [v angličtine]
 • ATTARD, Stefan M.: Sebepredstavenie ako „ochranný plot okolo Tóry“. Etická kritika Eleazarovho mučeníctva v 2 Mach 6,18-31 [v angličtine]
 • WATERS, Kenneth L. Sr: Ježiš a Pascha v Mk 14,1-12. Chronologický zmätok?
 • PAVELČÍK, Július: Kniha Skutkov 12,25 – Kontextový výklad
 • ŠTRBA, Blažej: Stopy „ducha múdrosti“ v Starom zákone

StBiSl 14/1 (2022):

 • VARŠO, Miroslav: Recepcia Mojžišovej piesne (Dt 32,1-43) v Žalme 119 [v angličtine]
 • BADLÍKOVÁ, Zuzana – ŠTRBA, Blažej: Štruktúra modlitby v Neh 9,5–10,1. Nový návrh 
 • THEKKEKKARA, Biju: Sviatok očisťovania: nové čítanie pre αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν v Lk 2,22? [v angličtine]
 • MALIŠ, Michal: Prečo zmizli bezbožní z evanjelií? Textový variant v Lk 5,32 a jeho dopad na interpretáciu
 • PIAZZOLLA, Francesco: Balaam a Jezabel v Knihe zjavenia. Relektúra starozákonných postáv?

StBiSl 13/2 (2021):

 • HOSŤOVECKÝ, Miroslav: Interpretácia výrazu Azazel v obrade vyhnania capa v Lv 16 a jeho neskoršia recepcia
 • GOSSE, Bernard: Správa poexilovej svätyne v línii tradícií Kroník, správca, kňaz, Kýros a charizmatická rozprava [v angličtine]
 • KĽUSKOVÁ, Mykhaylyna: Prorok Gád vo svetle 1Kr 21 [v angličtine]
 • KORYTIAKOVÁ, Martina: Polometaforický význam σκάνδαλα v Jdt 5,1. Interpretácia z pohľadu starovekej vojnovej defenzívy [v angličtine]
 • PRIHATNÝ, Pavel: Poéma o úsilí o nadobudnutie múdrosti (Sir 6,18-37). Sémantická a poetická analýza
 • ÁBEL, František: Elijáš vo zvesti apoštola Pavla. Typológia Elijášovej osoby v kontexte Pavlovej misionárskej horlivosti za Evanjelium [v angličtine]

StBiSl 13/1 (2021):

 • CANDIDO, Dionisio: Ako bola prijatá Kniha Judita východnými otcami v 4. stor. pred n. l.? [v angličtine]
 • KUNJANAYIL, Paul: Vzájomná súvislosť medzi témou Emanuel a odpustením hriechov v Evanjeliu podľa Matúša [v angličtine]
 • FENÍK, Juraj: Symbolika šiat v cykle Eliáša a Elizea a v Jánovom evanjeliu [v angličtine]
 • MAJTÁN, Ľubomír: Motívy obriezky Timoteja v Sk 16,1-5. Historický, etnický a náboženský aspekt obriezky Timoteja v Skutkoch apoštolov a teologická interpretácia z pohľadu spoločenstva prvotnej Cirkvi
 • TICHÝ, Ladislav: Jak je třeba chápat Pavlovo vyjádření v 1Kor 7,38b?
 • TYROL, Anton: Eliáš. Cesta v tichu a námahe s pokrmom zhora

StBiSl 12/2 (2020):

StBiSl 12/1 (2020):

StBiSl 11/2 (2019):

StBiSl 11/1 (2019):

StBiSl 10/2 (2018):

StBiSl 10/1 (2018):

 • KELLENBERGER Edgar: Asenet. Prečo majú kmene Efraim a Manasses egyptskú pramatku? [in English]
 • LOZINSKYY Hryhoriy: Theologický výklad v LXX? Diskutovaný prípad Ex 24,9-11 [in English]
 • LUPO Angela Maria: Prekliatie od Boha pre zaveseného na dreve. Crux interpretum v Dt 21,23 [in English]
 • MUDROŇ, Jaroslav: Odozva u poslucháča na Ježišovu aramejčinu v Mk [in English]
 • PANCZOVÁ, Helena: Grécke nadpisy žalmov. Problém lingvistickej interpretácie izolovaných prvkov

StBiSl 9/2 (2017):

 • KĽUSKOVÁ Mykhaylyna: Motív zeme ako predmetu vlastníctva v Žalme 37
 • KORYTIAKOVÁ Martina: On the Meaning of εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ in Jdt 16:2b
 • VILHAN Pavel: Kniha Sirachovcova plná inšpirácie
 • BUSCEMI Alfio Marcello: Pavol z Tarzu a materská Cirkev z Jeruzalema
 • PANCZOVÁ Helena: Technika prekladu z biblickej gréčtiny (4): Analýza nového slovenského prekladu žalmov 50(51)–74(75) podľa Septuaginty
 • ŠTRBA Blažej: Vplyv latinského misericors na novozákonnú prekladovú voľbu „milosrdný“

StBiSl 9/1 (2017):

 • SOVA Milan: Kde bola pochovaná biblická Ráchel?
 • ŠTRBA Blažej: Vyničenie národov podľa Knihy Jozue alebo sebazničenie mysle čitateľa
 • STRENKOVÁ Iveta: Pád Ninive v Knihe proroka Nahuma
 • VARŠO Miroslav: Mágovia z východu. Biblický a mimobiblický pohľad na mágov
 • CRIMELLA Matteo: God Is Not Like That Judge (Lk 18:1-8)
 • ALETTI Jean-Noël: Can One Speak of a Conversion of Paul in the Book of Acts?

StBiSl 8/2 (2016):

 • YOUNG Ian: Manuscripts and Authors of the Psalms
 • DELY Alan Ján: Typologický význam čísla štyridsať v Lukášových spisoch
 • PANCZOVÁ Helena: Slovesný vid v biblickej gréčtine: stručný opis gramatickej kategórie a jej ekvivalenty v slovenčine a angličtine
 • ŠTRBA, Blažej: Pozastavený Jordán v Joz 3,17

StBiSl 8/1 (2016):

 • KORYTIAKOVÁ Martina: Dobrý či zlý Abram? Kritické a exegetické pozorovania k interpretáciám Gn 13
 • BARANIAK Marek I.: Motif of „the City“ in the Song of Songs
 • PRIHATNÝ Pavel: Pravá cesta k múdrosti podľa Siracha
 • PAVELČÍK Július: „Veľmi súcitný a ľútostivý je Pán“ (Jak 5,11). K jednému aspektu Boha v Jakubovom liste

StBiSl 7/2 (2015):

 • CORLEY Jeremy: Tripartite Creation in Sirach 16:26–17:4
 • ŠTRBA Blažej: Bezhraničné Božie odpustenie? Hebrejský koreň slḥ a jeho grécke preklady ako základný prvok teológie Starého zákona o odpustení
 • FENÍK Juraj: Dočasne neplodná: Alžbeta a premena žien v Lukášovom evanjeliu
 • TICHÝ Ladislav: „Buďte milosrdní“ (Lk 6,36) v kontextu Nového zákona
 • KRÁĽOVÁ Dagmar: „Lebo jeho milosrdenstvo je večné“. Náčrt korelácie integrity a milosrdenstva u vybraných biblických postáv a jej osvetlenie z psychologického hľadiska

StBiSl 7/1 (2015):    

 • VARŠO Miroslav: Deuteronomistická právna frazeológia
 • ŠTRBA Blažej: Ľútostivý a milostivý Boh. Komparácia slovenských prekladov niektorých charakteristík Boha s ich hebrejským originálom
 • GRILLI Massimo: The ‚Fulfillment‘ in the Gospel of Matthew
 • KELLY Henry Ansgar: Varieties of Exorcism in the Bible and the Church
 • KOREČKOVÁ Andrea: Negatívna predstava života žien v záhrobí podľa gréckych náhrobných kameňov a komparácia s novozákonnými dokladmi o úmrtí žien

StBiSl 6/2 (2014):     

 • KRÁĽOVÁ Dagmar: Lebo veľmi miluje. Náčrt komplementarity naratívnej analýzy a psychologických aspektov v Lk 7,36-50
 • PANCZOVÁ Helena: Technika prekladu z biblickej gréčtiny (3): Septuaginta ako výsledok a ako východisko – príklad hebrejizmov vo Veľpiesni
 • MITRO Vavrinec Radoslav: Jeremiáš u Matúša. Literárno-kritické skúmanie proroka Jeremiáša v Evanjeliu podľa Matúša
 • RINDOŠ Jaroslav: Sv. Jozef, ženích či manžel Panny Márie? Nesprávnosť pomenovania „ ženích“ a jeho ekvivalentov v niektorých jazykoch

StBiSl 6/1 (2014):   

 • ALEXYOVÁ Adriana: Vývoj teórií o vývoji biblického monoteizmu a teória Marka S. Smitha
 • FENÍK Juraj: ἐὰν ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆ: Ježiš na zemi v Jn 21
 • ŠTRBA Blažej: Od pohľadu k oslave okrídleného ochrancu. Teologická zmena v žaltári prostredníctvom Ž 63,3-4
 • TIŇO Jozef: Knihy kroník a záverečná edícia žaltára. Konfrontácia rozdielnych teológií
 • GIUNTOLI Federico: Večné Dávidove protirečenia. Prípad v 2 Sam 24,1-25

StBiSl 5/2 (2013): 

 • ALEXYOVÁ Adriana: Vývoj koncepcie božstva v Izraeli v predexilovom období
 • PAZZINI Massimo: Ktorým jazykom hovoril Ježiš?
 • ANDOKOVÁ Marcela: Postava Dávida kajúcnika vo vybraných patristických komentároch k Ž 51 (50)
 • HORKA Róbert: Význam a interpretácia žalmoých nadpisov v Augustínovom Komentári k žalmom Enarrationes in Psalmos
 • PANCZOVÁ Helena: Grécke tranzitívne slovesá používané intranzitívne a lingvistický výklad niektorých pasívnych aoristov v Evanjeliu podľa Marka (ἐσχίσθη 15,38; συνήχθησαν 2,2; ἠγέρθη 16,6; μετεμορφώθη 9,2)

StBiSl 5/1 (2013): 

 • MAREČEK Petr: Žalm 130 v Knize žalmů a v Matoušově evangeliu
 • MAREK Libor: Vojnový zvitok XII a jeho alúzie na Žalm 24
 • PANCZOVÁ Helena: Technika prekladu z biblickej gréčtiny (2): Druhy techník prekladu starovekej literatúry a príklad prekladu particípií v slovenskom komentárovom preklade
 • VAŇUŠ Marek: „Z úst nemluvniat a dojčiat…“ Echo obrazu Ž 8,2b.3 v Mt 21,14-16

StBiSl 4/2 (2012): 

 • BARBIERO Gianni: The Peaceful Messiah of Ps 110
 • HOSSLELD Frank-Lothar: Stations of the History of Israel as Throughout Shaping of the Psalter
 • CHALUPA Petr: Nová píseň v knize Izajáš, v knize žalmů a v Janově Zjevení
 • ÁBEL František: Žalmy v Pavlovej zvesti v kontexte komplexít intertestamentárneho judaizmu

StBiSl 4/1 (2012):     

 • BOTTINI Claudio Giovanni: Luke’s Theology, Retrospective and Current Position
 • JANČOVIČ Jozef  – KRÁĽOVÁ Dagmar: Literárna efektívnosť Lukášovho evanjelia pre integrálny  pohľad na človeka
 • ŠTRBA Blažej: Treba uznať prínos

StBiSl 3/2 (2011):

 • ŠTRBA Blažej: „Zjavenie Pána“ alebo „Mojžišovo povolanie“? Literárno-kritické porovnanie pomenovaní state Ex 3–4
 • KORYTIAKOVÁ Martina: Vôňa v stretnutí milého s nevestou. K literárnej jednote Pies 4,8–5,1
 • PAVELČÍK Július: „Dokonalý zákon slobody“ (Jak 1,25). K chápaniu zákona v Jakubovom liste 

StBiSl 3/1 (2011): 

 • HORŇANOVÁ Sidonia: Mojžišova príhovorná modlitba v Ex 32
 • TIŇO Jozef: Opiera sa 2 Tim 3,8-9 o tradíciu spojenú s Ex 7,8-13?
 • JUHÁS Peter: Želaná hra v Ex 7,11-12
 • STRENKOVÁ Fides Iveta: Čarodejníctvo s trest smrti (Ex 22,17)
 • KĽUSKOVÁ Mykhaylyna: Motív prisľúbenej zeme v Knihe Exodus
 • SLIVKA Daniel: Starokresťanské školy a ich interpretácia niektorých tém z Knihy Exodus
 • PODHORSKÝ Ľubomír: Pohľad na Egypt a krajinu Góšen z hľadiska exodu v pol. 16. stor. pred n. l.
 • BERBERICH Dominik: Reflexia o povolaní a vyvolení v Knihe Exodus

StBiSl 2/2 (2010):      

 • SKA Jean Loius: The Book of Exodus: Basic Issues and Open Questions
 • BRAULIK Georg: God Fights for Israel. Some Remarks on the Intertextuality of the Deuteronomistic Narrative About the Conquest of the Land and Exodus 1–14
 • DUBOVSKÝ Peter: Boží hnev v mezopotámskych kráľovských nápisoch a v Knihe Exodus
 • VLKOVÁ Ivana: „Pán je mou silou a písní.“ Výpověď tradiční antifony (Ex 15,2; Iz 12,2; Ž 118,4)

StBiSl 2/1 (2010):    

 • JANČOVIČ Jozef: Áronovskí a levitskí kňazi
 • PAVELČÍK Július: Podobenstvo o poklade v poli. Tomášovo evanjelium, Logio 109

StBiSl 1/2 (2009): 

 • SIMIAN-YOFRE Horacio: What Is Man? Psalm 8 – Meditation On Genesis 1–2
 • KĽUSKA Branislav: Teologické posolstvo rozlúčkovej reči Ježiša v Jn 13–17 vo svetle analýzy jej literárneho žánru
 • JÁGER Róbert: Evanjelium ako antický bios. Definovanie literárneho žánru
 • KOŠŠ Radoslav: Ako je to s kódom Biblie?
 • HARRINGTON Daniel: Exegesis and Theology. Remarks Delivered at a Panel Discussion at the 2009 Meeting of the Catholic Biblical Association of America
 • TYROL Anton: Koncept ohlasovania a posväcovania v kňazskom živote a účinkovaní podľa Benedikta XVI. a Listu Hebrejom

StBiSl 1/1 (2009):  

 • SLIVKA Daniel:Biblická hermeneutika
 • KARAFFA János: Judgement and Suffering of the Prophet Jeremiah and Their Relation to the Songs of the Ebed Yahweh
 • ŠOLTÉS Peter: Proces „relektúry“ v Jánovom evanjeliu
 • SOVA Milan: Mocná ruka faraóna (Ex 3,19)
 • MANNS Frédéric: Inexhaustible Richness of the World of God
 • TYROL Anton: Spirituálna aktualizácia Pavlovho posolstva

Studia Biblica Slovaca 2008: 

 • DUBOVSKÝ Peter: Historicko-kritická metóda a jej uplatnenie  v teologickej reflexii na Slovensku
 • VARŠO Miroslav: Vedia exegéti, čo videli proroci?
 • GIRARD Marc: Between Two Sunday Evenings (John 20:19-29)
 • HERIBAN Jozef: Svedectvo Euzébia Cézarejského v Historia Ecclesiastica V,2,2-5o pojme Kristovej kenózy a jej eticko-paradigmatickej funkcii v Pavlovom Liste Filipanom
 • MANNS Frédéric: Paul of Tarsus, Illuminated By Christ

Studia Biblica Slovaca 2007: 

 • TYROL Anton: Biblický apoštolát v roku 2008
 • SCHWIENHORST-SCHÖNBERGER Ludger: Unity Instead of Definiteness
 • TIŇO Jozef: Historické pozadie poexilových mesiášskych očakávaní
 • JUHÁS Peter: Žalm 154: Text a jeho kritické skúmanie
 • JANČOVIČ Jozef: Šesťdesiat pútavých rokov s Kumránskymi zvitkami
 • MARCHESELLI Maurizio: Inscription On the Cross and Johannine Community (John 19:19-22)
 • PANCZOVÁ Helena: Technika prekladu z biblickej gréčtiny: problém hebraizmov

Studia Biblica Slovaca 2006: 

 • GIBLERT Maurice: Father Lagrange. Scientific Exegesis in Service for the Church
 • BRAULIK Georg: The Destruction of the Nations and the Return to the Promised Land. Hermeneutical Observations on the Book of Deuteronomy
 • ŠOLTÉS Peter: Ján Pavol II. mladým: „Vy ste soľ zeme, svetlo sveta…“
 • HERIBAN Jozef: Zmýšľajte tak ako v Kristovi Ježišovi (Flp 2,5)
 • ŠTRBA Blažej: Miqveh – v ranom judaizme rituálne vodné zariadenie na očisťovanie
 • MRÁZ Marián: Nález frankfurtského vydania Pagninovho prekladu na strednom Slovensku
 • DUBOVSKÝ Peter: Poklady na slovenských farách: Frankfurtské vydanie Vatableho úpravy Pagninovho latinského prekladu Biblie
 • DUBOVSKÝ Peter: Poklady na slovenských farách: Latinský text frankfurtského vydanie Biblie
 • PANCZOVÁ Helena: Predhovor k frankfurtskému vydaniu Vatableho úpravy Pagninovho latinského prekladu: Preklad z latinského originálu
 • PANCZOVÁ Helena: Obsah celého Svätého písma, čiže kníh Starého a Nového zákona: Preklad z latinského originálu
 • ŠIMONČIČ Jozef: Transliterácia a preklad rukopisných poznámok vo frankfurtskom vydaní

Studia Biblica Slovaca 2005: 

 • FARKAŠ Pavol: Minulosť a prítomnosť biblických vied v slovenskom kontexte
 • DUBOVSKÝ Peter: Výklad Svätého písma: hermeneutický model založený na teórii štyroch kultúr
 • JANČOVIČ Jozef: Imago Dei (Gn 1,27) – biblický koncept úplnosti a dokonalosti človeka
 • ŠTRBA Blažej: Čo urobil Peter, keď kohút druhýkrát zaspieval? Filologická poznámka k slovesu ἐπιβάλλω v Mk 14,72
 • DUBOVSKÝ Peter – SOVA Milan: Návrh transliterácie a prepisu hebrejských spoluhlások a samohlások do slovenčiny