1. Charakteristika časopisu

 1. Studia Biblica Slovaca (ďalej StBiSl) je vedecký recenzovaný časopis (ISSN 1338-0141) zameraný na skúmanie Svätého písma Starého a Nového zákona predovšetkým zo stránky filologickej, historickej, exegetickej a teologickej.

Hlavným cieľom StBiSl je publikovať výsledky vedeckého výskumu Biblie, ktoré sú reakciou na neustály pokrok v biblických vedách. Časopis publikuje štúdie o špecifických biblických otázkach, ktoré presahujú rámec skrípt, monografií či komentárov.

 1. Štúdie z oblasti biblických vied zverejnené v StBiSl musia spĺňať kritéria vedeckosti. Majú predstaviť problematiku v odborno-vedeckých diskusiách, prinášať nové poznatky s nastolenou problematikou a najmä predložiť jej inovatívne riešenie. Uprednostňujú sa príspevky, ktoré pojednávajú problematiku z oblasti biblickej exegézy, biblickej teológie, filológie a biblickej archeológie a histórie. Prijateľné sú aj biblické štúdie interdisciplinárneho charakteru ako napr. biblistika a judaizmus, biblistika a patristika, biblistika a liturgia, biblistika a morálka, a pod.

StBiSl tiež uverejňuje sekciu recenzií kníh. Žiadosti o recenzovanie kníh sa zasielajú na adresu redakcie (redakcia@biblica.sk).

 1. Časopis StBiSl vychádza dvakrát ročne; uzávierky sú 31. marca a 30. septembra. StBiSl publikuje len tie príspevky, ktoré neboli inde publikované (ani ich jazykové varianty), ani nie sú súčasne v inom posudkovom konaní.
 2. Príspevky zahraničných autorov do StBiSl môžu byť iba v slovenskom, českom, alebo anglickom jazyku. Príspevky autorov zo Slovenska a Čiech môžu byť publikované v anglickom jazyku len vtedy, ak sa ich aktuálne pôsobisko preukázateľne nachádza v zahraničí. O udelení výnimky z jazyka publikovania (napr. nemecký, alebo taliansky jazyk) môže rozhodnúť Redakčná rada StBiSl (ďalej RR) len vo výnimočných prípadoch.
 3. Príspevky ponúknuté redakcii StBiSl musia spĺňať požiadavky formálnej úpravy textu podľa tohto dokumentu a Bibliografického a citačného štýlu StBiSl (ďalej BCŠ).
 4. Každý rukopis príspevku zaslaný šéfredaktorovi StBiSl (ďalej šéfredaktor) prechádza obojstranne anonymným posudzovaním dvoma nezávislými recenzentmi z RR. Výsledok recenzentských posudkov komunikuje autorovi príspevku samotný šéfredaktor.
 5. Redakciu StBiSl (ďalej redakcia) tvorí:
  1. šéfredaktor: Blažej Štrba (Badín, SK, 2019 – 2023),
  2. zástupca šéfredaktora: Jozef Jančovič (Bratislava, SK, 2019 – 2023),
  3. redaktor pre recenzie: Július Pavelčík (České Budějovice, CZ)
  4. výkonná redaktorka: Martina Korytiaková (Rím, I, 2019 – 2023)
  5. RR: Georg Braulik OSB (Wien, AT) – Jaroslav Brož (Praha, CZ) – Jeremy Corley (Dublin, IE) – Peter Dubovský SJ (Roma, IT) – Pavol Farkaš (Nitra, SK) – Juraj Feník (Košice, SK) – Massimo Grilli (Roma, IT) – Leslie Hoppe OFM (Chicago, US) – Peter Juhás (Münster, DE) – Branislav Kľuska (Ružomberok, SK) – Libor Marek (Detroit, US) – Helena Panczová (Bratislava, SK) – Petr Pokorný (Praha, CZ) – Jaroslav Rindoš SJ (Bratislava, SK) – Milan Sova (Bratislava, SK) – Fides Iveta Strenková CJ (Prešov, SK) – Jozef Tiňo (Bratislava, SK) – František Trstenský (Spišské Podhradie, SK) – Miroslav Varšo (Košice, SK) – Ian Young (Sydney, AU) a redaktori ex offo.
 6. RR zasadá 2-krát ročne. Zvoláva ju šéfredaktor.
 7. Vedecké kolégium StBiSl 2019 – 2023: Georg Braulik OSB (Wien, A) – Peter Dubovský SJ (Roma, I) – Pavol Farkaš (Nitra, SK) – Massimo Grilli (Roma, I) – Leslie Hoppe OFM (Chicago, US) – František Trstenský (Spišské Podhradie, SK).
 8. Vydavateľ (od 2012): Univerzita Komenského v Bratislave, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, Kapitulská 26, 814 58  Bratislava 1. V rokoch 2006 – 2011 bolo vydavateľom periodika Studia Biblica Slovaca Katolícke biblické dielo, Jilemnického 32/A, 059 21 Svit.
 1. Články časopisu sú abstrahované v dvoch svetových periodikách: Old Testament Abstracts ISSN 0364-8591a New Testament Abstracts ISSN 0028-6877.