Obsah nového čísla StBiSl 5 1/2013

Obalka-StBiSl-5-1-2013-FINAL (1)-page-003Nové číslo StBiSl prináša pokračovanie série prednášok z konferencie Žalmy 2012 – Badín, príspevok s tematikou z gréckej lingvistiky a nótu k vypovedanej pravde  o stvorenstve v žalme 8, a iné.

Pozrite si zoznam autorov a názvy ich príspevkov…

Petr MAREČEK: Žalm 130 v Knize žalmů a v Matoušově evangeliu (The Psalm 130 in Psalter and in the Gospel of Matthew)

Marek VAŇUŠ SVD: „Z úst nemluvniat a dojčiat…“ Echo obrazu Ž 8,2b.3 v Mt 21,14-16 (“From the mouth of infants and nursing babes…” Psalm 8:2b,3 and its echo in Mt 21:16)

Libor MAREK: Vojnový zvitok XII a jeho alúzie na Žalm 24 (War Scroll XII and its Allusions to Psalm 2)

Helena PANCZOVÁ: Technika prekladu z biblickej gréčtiny (2): Druhy techník prekladu starovekej literatúry a príklad prekladu particípií v slovenskom komentárovom preklade (The technique of translating from Biblical Greek (2): Kinds of translation technique in translating ancient literature and the example of the translation of participles in the Slovak commentary translation)

Blažej ŠTRBA: Prečo „odoprel si“ v Ž 8,6a (Why “you have denied him” in Ps 8:6a)

Recenzia publikácie autora Miroslava Varšu: Abdiáš, Jonáš, Micheáš (Komentáre k Starému Zákonu 2), Trnava: Dobrá kniha, 2010. 320 s. ISBN 978-80-7141-690-6.

Viac v zhrnutiach tu.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Časopis / Journal. Zálohujte si trvalý odkaz.