Exodus – staroveká kniha a jej novodobý komentár

Institute for Biblical Studies of The faculty of Theology of the University of Trnava and The Roman Catholic Faculty of Theology of Cyril and Methodius,

organize

on September 11-12, 2010

in Priestly Seminary of St. Franciscus Xaverius Badín

the conference with international attendance

Exodus

A Modern Commentary to the Ancient Book.

In this conference we would like to present various problems, topics and difficulties directly connected with the Book of Exodus and its modern interpretation.

More information in section meetings/conferences

Contact

SSL Peter Dubovský SJ, ThD., Pápežský biblický inštitút, Piazza della Pilotta 25, 00187 Roma – I, pdubovsky@gmail.com

Dr. Jozef Tiňo, TF TU, Nám. padlých hrdinov 7, 90028 Ivánka pri Dunaji – SK, jzf.tino@gmail.com

SSDr. Blažej Štrba, PhD., RKCMBF UK, Banská 28, 97632 Badín – SK, blazejstrba@xaver.sk

Ústav biblických štúdií pri Teologickej fakulte TU v Trnave a Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK v Bratislave, Katedra biblických vied

organizujú v dňoch

11.-12. septembra 2010

v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského, Banská 28, 976 32 Badín – SK,

konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom

Exodus:

moderný komentár k starovekej knihe


Konferenciou sa bude venovať rôznym problémom, témam a ťažkostiam bezprostredne súvisiacim s biblickou Knihou Exodus a s jej novodobým výkladom v súlade s dokumentom Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v Cirkvi.

Konferencia je súčasťou úspešne odštartovaného projektu Teologickej fakulty Trnavskej univerzity Komentáre k Svätému písmu tak Starého (KSZ) ako aj Nového zákona. V roku keď sa končia oslavy 100. výročia založenia Pápežského biblického inštitútu, si účastníci konferencie chcú pripomenúť veľký význam tejto prestížnej inštitúcie na poli svetovej biblistiky. Viac informácií v sekcii meetings/conferences

Kontakt

SSL Peter Dubovský SJ, ThD., Pápežský biblický inštitút, Piazza della Pilotta 25, 00187 Roma – I, pdubovsky@gmail.com

Dr. Jozef Tiňo, TF TU, Nám. padlých hrdinov 7, 90028 Ivánka pri Dunaji – SK, jzf.tino@gmail.com

SSDr. Blažej Štrba, PhD., RKCMBF UK, Banská 28, 97632 Badín – SK, blazejstrba@xaver.sk

***

Tento obsah bol zaradený v Konferencia, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.