Základná etika publikovania

1.     Základné etické štandardy publikovania v StBiSl

  1. StBiSl publikuje len tie príspevky, ktoré ani celé ani ich časti neboli v minulosti publikované v inom tlačenom alebo elektronickom médiu (ani ich jazykové varianty), a súčasne nie sú ani v inom posudkovom konaní. Túto skutočnosť autor príspevku potvrdzuje svojím podpisom v osobitnej licenčnej zmluve. [alebo: „…potvrdzuje tým faktom, keď ponúka svoj príspevok redakcii vedeckého časopisu]
  2. Príspevky zverejnené v StBiSl musia spĺňať kritéria vedeckosti. Majú predstaviť problematiku v odborno-vedeckých diskusiách, prinášať nové poznatky s nastolenou problematikou a najmä predložiť jej inovatívne riešenie. Uprednostňujú sa príspevky, ktoré pojednávajú problematiku z oblasti biblickej exegézy, biblickej teológie, filológie a biblickej archeológie a histórie. Prijateľné sú aj biblické štúdie interdisciplinárneho charakteru ako napr. biblistika a patristika, biblistika a liturgia, biblistika a morálka, a pod.
  3. StBiSl akceptuje a publikuje len pôvodné príspevky, ktoré sú výsledkom samostatnej vedeckej práce autora, založenej na autorovom vlastnom výskume prameňov a odbornej literatúry. Autor sa na použitú a citovanú odbornú literatúru má odkazovať v texte a to uplatnením pravidiel Bibliografického a citačného štýlu StBiSl (ďalej BCŠ).
  4. Každý šéfredaktorom prijatý rukopis štúdie alebo krátkej vedeckej poznámky prechádza obojstranne anonymným posudzovaním dvomi, v krajnom prípade tromi nezávislými lektormi. Tých volí šéfredaktor predovšetkým z RR. Výsledok lektorských posudkov komunikuje autorovi príspevku šéfredaktor. Súčasťou recenzného konania je aj otázka originality. Pozri Pravidlá publikačnej etiky časopisu StBiSl
  5. Lektorovanie a recenzentské posudky. StBiSl vykonáva pre príspevky anonymný proces recenzného konania. V lektorskom posudku recenzent odporučí alebo neodporučí príspevok na publikovanie. V prípade neodporučenia príspevku na zverejnenie, recenzent udá konkrétne a objektívne dôvody svojho zamietavého stanoviska. Recenzent môže príspevok odporučiť na prepracovanie a opätovné zaslanie redakcii. Identita recenzenta zostáva pre autora príspevku striktne anonymná, ak sa sám recenzent nerozhodne inak.
  6. Autorstvo. Za autorov príspevku sa považujú všetky strany podstatne zúčastnené na tvorbe príspevku. Hlavné autorstvo, poradie v rade autorov či iné doznanie pri publikovaní závisí od miery vedeckej a odbornej zaangažovanosti každého jednotlivca do príspevkov a to bez ohľadu na jeho postavenie.
  7. Poďakovania. Všetci tí, ktorí sa podieľali na príspevku, ale nespĺňajú kritériá autorstva, sa uvádzajú v časti venovanej poďakovaniam. Príkladom môže byť osoba, ktorá uskutočňovala čisto technickú pomoc s príspevkom, alebo akademická autorita, ktorá všeobecne podporila autora, a tak umožnila vznik príspevku. Akékoľvek osobné poďakovania sa udávajú osobitne mimo hlavného textu príspevku, aby sa tak zabezpečila anonymnosť recenzného konania.
  8. Vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov. StBiSl očakáva od autorov, aby pri podávaní manuskriptu informovali redakciu o tom, že neexistuje konflikt záujmov, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť výsledky výskumu.