Poznáme nového držiteľa Ceny Jozefa Búdu

Blažej Štrba - čerstvý držiteľ Ceny J. Búdu za rok 2014Po druhýkrát vo svojej mladej histórii Redakčná rada Studia Biblica Slovaca (RR StBiSl) rozhodla o udelení Ceny Jozefa Búdu. Po biblistovi Petrovi Dubovskom SJ cena tentokrát poputovala do rúk biblistovi – Blažejovi Štrbovi. Na nedávnom stretnutí RR StBiSl (9. januára 2015) v Badíne mu k oceneniu osobne zablahoželal Mons. Jozef Jančovič, člen RR StBiSl.

Redakčná rada StBiSl rozhodla o držiteľovi ocenenia nielen na základe jeho uverejnených príspevkov v periodiku StBiSl za roky 2012 – 2014, ale i za jeho podiel na rozvoji biblických vied na Slovensku a to konkrétne najmä za prácu na časopise StBiSl. K oceneniu nie menej prispela i nová publikácia Bibliografia biblických vied slovenskej i českej proveniencie, ktorej je Blažej Štrba zostavovateľom.

Biblista Blažej Štrba od roku 2006 akademicky pôsobí na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave, na Teologickom inštitúte v Badíne. Teologické štúdia absolvoval na Pápežskej Gregoriánskej Univerzite v Ríme, následne získal licenciát v biblických vedách na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme a titul doktora Svätého písma mu bol udelený po obhájení dizertácie v roku 2006 Fakultou biblických vied a archeológie v Jeruzaleme. Je členom Katolíckej biblickej asociácie (CBA) a Spoločnosti biblickej literatúry (SBL) a taktiež i Slovenskej biblickej spoločnosti (SBS).

Cena Jozefa Búdu – ocenenie udeľované redakciou StBiSl – nesie meno po významnej osobnosti na poli slovenskej biblistiky. Cirkevný hodnostár, teológ, biblista, vysokoškolský pedagóg a rímskokatolícky kňaz Jozef Búda sa narodil 14. septembra 1898 v Nemeckej, umrel 23. júna 1994 v Báči. Vyučoval náboženstvo na gymnáziu v Banskej Bystrici (od 1930), bol suplujúcim profesorom Rímskokatolíckej vysokej školy bohosloveckej v Banskej Bystrici (od 1. september 1933). V roku 1942 sa stal riadnym profesorom Starého zákona na CMBF.  Od roku 1945 bol rektorom Kňazského seminára v Banskej Bystrici a tiež profesorom pastorálnej teológie (1945 – 1946). Bol autorom publikácií Evanjelium starého Zákona I. – II. a prekladateľ Starého zákona. Publikoval v náboženských novinách, domácich ale i zahraničných svetoznámych časopisoch a zborníkoch. V roku 1992 bol vymenovaný za pápežského preláta.

Podstatou začatej tradície udeľovania ocenenia Jozefa Búdu je v prvom rade udeliť morálne, ale aj finančné uznanie za odbornú a vedeckú prácu v oblasti exegézy a exegetického skúmania na Slovensku a vo svete vôbec. Historicky prvé ocenenie Jozefa Búdu bolo udelené biblistovi P. Dubovskému SJ na začiatku Roku viery, 11. októbra 2012. 

This entry was posted in Cena Jozefa Búdu, Oznamy. Bookmark the permalink.