Štúdie o Knihe Exodus publikované (II. časť)

Pohorie Sinaj a Jebel Musa

Konferencia s názvom Exodus – moderný komentár k starovekej knihe v septembri 2010 priniesla viaceré cenné príspevky odborníkov zo zahraničia i z domova.

Druhá časť štúdií je publikovaná v časopise Studia Biblica Slovaca. Zväzky č. 1 a č. 2, tretieho ročníka časopisu – StBiSl 3 (2011) prinášajú zostávajúce príspevky biblistov z domova a tiež niektoré nové štúdie. Viď viac…

StBiSl 3 (1/2011)

Sidonia Horňanová: Mojžišova príhovorná modlitba v Ex 32

Jozef Tiňo: Opiera sa 2 Tim 3,8-9 o tradíciu spojenú s Ex 7,8-13?

Peter Juhás: Želaná hra v Ex 7,11-12

Fides Iveta Strenková CJ: Čarodejníctvo s trest smrti (Ex 22,17)

Mykhaylyna Kľusková: Motív prisľúbenej zeme v Knihe Exodus

Daniel Slivka: Starokresťanské školy a ich interpretácia niektorých tém

z Knihy Exodus

Ľubomír Podhorský: Pohľad na Egypt a krajinu Góšen z hľadiska exodu v pol.

16. stor. pred n. l.

StBiSl 3 (2/2011)

Blažej Štrba: „Zjavenie Pána“ alebo „Mojžišovo povolanie“? Literárno-kritické porovnanie pomenovaní state Ex 3–4

Martina Korytiaková: Vôňa v stretnutí milého s nevestou. K literárnej jednote Pies 4,8–5,1

Július Pavelčík: „Dokonalý zákon slobody“ (Jak 1,25). K chápaniu zákona v Jakubovom liste

Tento obsah bol zaradený v Časopis / Journal, Konferencia, Oznamy. Zálohujte si trvalý odkaz.