Redakcia StBiSl jubilantovi P. Dubovskému SJ

dubovsky

Peter Dubovský SJ, dekan biblickej fakulty PBI (Rím); zdroj: webstránka PBI

Mimoriadna udalosť si vyžaduje i mimoriadne spôsoby. A preto by sme si chceli mimoriadne, v duchu biblického výroku „Päťdesiaty rok zasväťte!… Je pre Vás jubilejným rokom“ (Lv 25,10.11) pripomenúť jedno osobné výročie, ktoré v práve prebiehajúcom Roku zasvätého života vyznieva ešte aktuálnejšie. Chceli by sme dať do pozornosti, že jezuita, presbyter, biblista a teológ,

Peter DUBOVSKÝ sa dožíva 29. mája 2015 životného jubilea 50. rokov.

Z príležitosti tohto mimoriadneho momentu v živote jubilanta sa Redakcia StBiSl – ktorej redakčnej rady je členom, tiež odborným garantom i nemenej aktívnym prispievateľom do časopisu StBiSl – týmto pridáva k jeho gratulantom a vyprosuje mu od Pána pevného a odhodlaného ducha, veľa zdravia, tvorivých síl i entuziazmu v jeho zasvätení sa Pánovi i Jeho Slovu.

Podobne mu tiež Redakcia chce vyjadriť vďaku za jeho prínos na poli slovenskej biblistiky, jej reprezentovanie a šírenie dobrého mena v odbornom biblickom svete, a nemenej za podporu všetkých slovenských študentov Fakulty biblických vied Pápežského biblického inštitútu (PBI) v Ríme, na ktorej v súčasnosti zastáva pozíciu dekana.

Jubilantove príspevky v ročenkách a časopise StBiSl:

  • Dubovský, Peter: „Výklad Svätého písma: hermeneutický model založený na teórii štyroch kultúr“, Studia Biblica Slovaca 2005, 17-38.
  • Dubovský, Peter – Sova, Milan: „Návrh transliterácie a prepisu hebrejských spoluhlások a samohlások do slovenčiny“, Studia Biblica Slovaca 2005, 73-76.
  • Dubovský, Peter: „Poklady na slovenských farách: Frankfurtské vydanie Vatableho úpravy Pagninovho latinského prekladu Biblie“, Studia Biblica Slovaca 2006, 108-144.
  • Dubovský, Peter: „Poklady na slovenských farách: Latinský text frankfurtského vydanie Biblie“, Studia Biblica Slovaca 2006, 145-160.
  • Dubovský, Peter: „Historicko-kritická metóda a jej uplatnenie v teologickej reflexii na Slovensku“, Studia Biblica Slovaca 2008, 8-17.
  • Dubovský, Peter: „Boží hnev v mezopotámskych kráľovských nápisoch a v Knihe Exodus“, StBiSl 2 (2010) 112-122.
  • Preklad abstraktov z Biblica 87 (2006) v Studia Biblica Slovaca 2007 a z Biblica 88 (2007) v Studia Biblica Slovaca 2008.

Na slovenskej biblickej scéne je P. Dubovský SJ známy ako editor prvého z rady Komentárov k Starému zákonu ku knihe Genezis (2008) a ku Evanjeliu podľa Marka z rady Komentárov k Novému zákonu (2013). Okrem iných, je jubilant spoluautorom publikácie venovanej aktuálne diskutovanej a náročnej téme v biblistike – inšpirácii Biblie: Dubovsky, Peter – Sonnet, J. – P. (ed.): Ogni Scrittura è ispirata. Nuove prospettive sull’ispirazione biblica [Každé Písmo je inšpirované. Nové perspektívy o biblicej inšpirácii] (Lectio 5), San Paolo – GBPress: Cinisello Balsamo (Milano) – Roma, 2013. Recenziu posledne spomínanej knihy je možné nájsť v pripravovanom vydaní nového čísla časopisu StBiSl 7 (2015).

Radi pripomíname, že Petrovi Dubovskému SJ bola v roku 2012 redakciou StBiSl udelená Cena Jozefa Búdu a v roku 2014 bol pápežom Františkom menovaný do Medzinárodnej teologickej komisie pri Kongregácii pre náuku viery vo Vatikáne.

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.