Nový laureát Ceny Jozefa Búdu

Dr. Jančovič (Medzinárodná konferencia, 1.12.2016, Bratislava)

Biblista a kňaz Jozef Jančovič sa venuje akademickej, vedeckej i pastoračnej práci v oblasti biblickej interpretácie a teológie. Základné filozoficko-teologické štúdiá absolvoval na RKCMBF UK a na Pápežskej univerzite Svätého kríža v Ríme (1991 – 1995). Licenciát zo Svätého písma získal na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme (1995 – 1999) a doktorát v študijnom odbore katolícka teológia, špecializácia biblická teológia obhájil na pôvodnej alma mater RKCMBF UK v roku 2009.

Nový laureát CJB Mons. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD. začal akademicky a vedecky pôsobiť na RKCMBF UK v Bratislave už od roku 1999 najskôr ako odborný asistent, neskôr v období 2010 – 2018 ako prodekan pre vzdelávanie a v súčasnosti je stálym vyučujúcim Katedry biblických vied RKCMBF UK. V rokoch 1999 – 2018 zastával funkciu diecézneho koordinátora činnosti Katolíckeho biblického diela. Dr. Jozef Jančovič je naviac riadnym členom Catholic Biblical Association of America (CBAA), European Association of Biblical Studies (EABS), predsedom Slovenskej spoločnosti pre katolícku teológiu (od r. 2018) a zástupcom šéfredaktora periodika StBiSl (od r. 2012).

Redakcia StBiSl sa rozhodla udeliť CJB Dr. Jozefovi Jančovičovi za jeho aktívnu vedeckú publikačnú činnosť formalizovanú vo viac ako 80 prácach vo vedecko-odborných domácich i zahraničných periodikách a monografiách, v ktorých analyzuje hlavne starozákonné témy a priekopnícky sprístupňuje slovenskej odbornej verejnosti kánonickú interpretáciu Písma, za jeho prekladateľskú činnosť pri tvorbe ekumenického prekladu Starého a Nového zákona (2001 – 2007), za jeho spoluprácu na projekte Komentáre k Starému zákonu (Genezis, Exodus, Žalmy 51–75; 76–100), za jeho aktívnu účasť na medzinárodných biblických kongresoch vo svete (CBAA, IOSOT, EABS) i na Slovensku (Exodus 2010, Žalmy 2012, Inšpirácia a pravda Biblie 2016), ako i za prezentáciu slovenskej biblistiky prednáškami na zahraničných vedeckých inštitúciách (International Theological Institute v Trumau, v Rakúsku; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego vo Varšave). V neposlednom rade boli pri udeľovaní CJB zohľadnené pastoračno-popularizačné aktivity Jozefova Jančoviča, ktoré účinne napomáhajú prieniku Svätého písma do života veriacich i do kultúry na Slovensku (Lectio divina, vystúpenia v televíznych a rozhlasových reláciách i na kresťanských festivaloch).

Sprava: J. Jančovič, H. Panczová, M. Buscemi, B. Štrba (Bratislava, 2017)

Po prof. Dr. Petrovi Dubovskom SJ, PhD. (2011 – 2012), SSDr. Blažejovi Štrbovi, PhD. (2013 – 2014) a Mgr. Helene Panczovej, PhD. (2015 – 2016) ide už o štvrtého držiteľa tohto ocenenia, s ktorého udeľovaním v roku 2012 začala redakcia jediného slovenského vedeckého biblického časopisu StBiSl. Cieľom CJB, ktorá je pomenovaná po veľkej osobnosti slovenskej biblistiky, je uznanie predovšetkým vedeckej práce slovenských vedcov v oblasti biblickej exegézy, teológie a lingvistiky na Slovensku i v zahraničí. CJB 2017 – 2018 jej držiteľovi Mons. ThDr. Jozefovi Jančovičovi, SSL. PhD. slávnostne odovzdá šéfredaktor StBiSl SSDr. Blažej Štrba, PhD. dňa 25. apríla 2019 v Bratislave.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Cena Jozefa Búdu. Zálohujte si trvalý odkaz.