StBiSl 7 (2/2015)

Obalka len prvá strana-StBiSl-7-02-2015CORLEY, Jeremy: Tripartite Creation in Sirach 16:26-17:4. (s. 155-184)

ŠTRBA, Blažej: Bezhraničné Božie odpustenie? Hebrejský koreň slḥ a jeho grécke preklady ako základný prvok teológie Starého zákona o odpustení. (s. 185-219)   [Boundless Is God’s Forgiveness? The Root slḥ and Its Greek Translations as an Essential Element of the Old Testament Theology of Forgiveness]

FENÍK, Juraj: Dočasne neplodná: Alžbeta a premena žien v Lukášovom evanjeliu. (s. 220-247) [Temporarily Barren: Elizabeth and the Transformation of Women in Luke’s Gospel]

TICHÝ, Ladislav: “Buďte milosrdní” (Lk 6,36) v kontextu Nového zákona. (s. 248-264) [“Be Merciful” (Luke 6:36) in the Context of the New Testament]

KRÁĽOVÁ, Dagmar: “Lebo jeho milorsrdenstvo je večné”. Náčrt korelácie integrity a milosrdenstva u vybraných biblických postáv a jej osvetlenie z psychologického hľadiska. (s. 265-282)   [“For His Mercy Is Everlasting”. An Outline of Correlation between Integrity and Mercy in Selected Biblical Characters and Its Clarification from the Psychological Point of View]

This entry was posted in Časopis / Journal. Bookmark the permalink.