StBiSl 7 (2/2015) – o milosrdenstve, odpustení aj prozreteľnosti

Plagát_AJ-StBiSl-7-02-2015-8

StBiSl 7 (2/2015)

Nikde inde v Biblii nezaznieva slovíčko “milosrdenstvo”  tak často, ako v Ž 136 a to vo forme litániovej antifóny “… lebo jeho milosrdenstvo je večné”. A možno ten nastávajúci Jubilejný rok Božieho milosrdenstva sa do dejín Cirkvi zapíše ako dosiaľ prvé obdobie, kedy sa Božie milosrdenstvo bude skloňovať asi najčastejšie. No nie kvôli štatistikám, ale kvôli uvedomeniu si potreby postupného lepšieho poznávania tejto človekom nepreniknuteľnej vlastnosti Boha prinesie nové číslo StBiSl 7 2/2015 päticu príspevkov, ktoré spája práve jednotná tematika Pánových atribútov, medzi ktoré neodmysliteľne patrí aj milosrdenstvo, zľutovanie, odpustenie, prozreteľnosť.

Prvá štúdia predkladá spätný pohľad na Božiu prozreteľnosť pri stvorení podľa Knihy Sirachovcovej a je od Jeremy Corleyho (Írsko), v angličtine. Koncept Božieho odpustenia v Starom zákone, ktoré (ne)má hranice, podrobne približuje Blažej Štrba. Tri novozákonné štúdie skúmajú Lukášovo evanjelium, nazývané neraz aj Evanjelium milosrdenstva. V prvej z nich Juraj Feník odkrýva premieňanie životných príbehov žien v Evanjeliu podľa Lukáša. Jedinú a jedinečnú Ježišovu výzvu “Buďte milosrdní” (Lk 6,36) skúma a vykladá Prof. Ladislav Tichý (ČR), v druhej štúdii, v češtine. Sr. Dagmar Kráľová, ako predchádzajúce príspevky, pokračuje vo vysvetľovaní Božieho milosrdenstva, ale najmä jeho pôsobenia v ľuďoch a cez nich (zhrnutia-summaries).

 

Plagát_AJ-StBiSl-7-02-2015-8Perhaps nowhere in the Bible do we encounter the word “mercy” as often as Ps 136 in the form of an antiphon “… for his mercy endures forever.” It may be that in the forthcoming Jubilee Year of Divine Mercy this word “mercy” will be used more than ever in the history of Bible readership.

Hence in the forthcoming issue of Studia Biblica Slovaca 7 (2/2015) certain aspects of God such as providence, kindness, compassion, forgiveness, may well contribute to the theme of the Lord’s mercy and benefit those many who are searching for the biblical and theological characteristics of these attributes of God.

The first contribution by Jeremy Corley (Ireland) presents God’s providence in Creation according to the Book of Sirach (16:24–17:4). The concept of God’s boundless forgiveness in the Old Testament is studied in detail by Blažej Štrba (in Slovak). The other three studies examine the Gospel of Luke – the Gospel of mercy, each from a particular point view. In the first, Juraj Feník deals with the life stories of women in the Gospel of Luke (in Slovak). Jesus’ unique call “Be merciful” (Lk 6:36) is explored and interpreted by Ladislav Tichý (in Czech). Sr. Dagmar Kráľová deals with God’s mercy, but especially as having an impact on people and through them (in Slovak) (zhrnutia-summaries).

This entry was posted in Aktuality, Časopis / Journal, Oznamy. Bookmark the permalink.