Cez potoky ku prameňu

SZ 04 14 IX 9 - Kostol sv. Katariny 2 nadvorie sv. Hieronyma

Nádvorie sv. Hieronyma pri kostole sv. Kataríny v Betleheme

Výroky Kto nepozná Písmo, nepozná Krista. či V Písme je aj poradie slov tajomstvom. patria osobnosti, ktorú si v liturgickom kalendári pripomíname 30. septembra. Nepochybne, nadšenci a študenti Biblie, všetci teológia a biblickí exegéti veľmi dobre vedia, že je tu reč o ich patrónovi – sv. Hieronymovi (cca  347 – 30. 9. 420).

Redakcia StBiSl – vzhľadom na svoje poslanie ako odborný biblický časopis a tiež na 5. výročie vydania posynodálnej apoštolskej exhortácie pápeža Benedikta XVI. Verbum Domini, ktoré pripadá práve na tento deň (30. 9. 2010) – si chce zvlášť pripomenúť tohto veľkého kňaza, učiteľa Cirkvi a najmä zanieteného znalca Svätého Písma, komentátora a prekladateľa Biblie do latinčiny, známej tiež ako Vulgáta.

Fakt, že si aj slovenská Cirkev časom uvedomuje potrebu revidovania prekladov Svätého písma do rodnej reči jej veriacich s prihliadnutím na originálne jazyky a tiež potrebu komentárov k Svätému písmu, robí pripomienku tohto svätca o to aktuálnejšou. Veď to bol on, čo volal po nutnosti návratu k pôvodným jazykom:

Kedykoľvek sa vynorí nejaká diskusia medzi latinskými prekladateľmi o Novom zákone pre odlišné verzie rukopisov, siahame po origináli, teda po gréckom texte, v ktorom bola napísaná Nová zmluva. Rovnako ak sú rozdiely medzi gréckymi a latinskými textami Starého zákona, odvolávame sa na pôvodný, hebrejský text. Tak môžeme všetko, čo vychádza z prameňa, opäť nachádzať v potokoch

(Ep. 106, 2; z príhovoru pápeža Benedikta XVI. na Generálnej audiencii; text zverejnený na internetovej stránke TK KBS; https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20071107031).

Málokto vie, že ostatky sv. Hiernomyma sú uložené v bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme (Bazilika Panny Márie Snežnej) a nie v Betleheme, kde je najmä pútnikom dobre známa jaskyňa a malé nádvorie sv. Hieronyma (viď. obrázok). Naviac je tomu už pár rokov, čo sa zahraniční Slováci v Ríme stretávajú na slávení sv. omší, pod záštitou Slovenskej katolíckej misie (www.skmrim.sk), práve v kostole sv. Hiernoyma (San Girolamo). Na Slovensku je možné nájsť vyobrazenie sv. Hieronyma napr. v kaplnke Panny Márie v kostole v Sliači alebo na oltári sv. Jána Nepomuckého v kostole sv. Jozefa v Štiavnických Baniach. Tam dokonca pôsobil i prísny klauzúrny rád hieronymitánov (O.S.H.), ktorí do Štiavnických Baní prišli z Rakúska.

Kiež sa na príhovor sv. Hieronyma čoraz viac napomôže šíreniu, vykladaniu a poznávaniu Svätého písma v slovenskej Cirkvi, aby sme si všetci uvedomovali, že „nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst“ (Mt 4,4).

Tento obsah bol zaradený v Aktuality, Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.