Kontakty

3.     Kontakty (2014 – 2018)

Vydavateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Kapitulská 26
814 58  BRATISLAVA 1 (Slovakia)
IČO 0039786510
kniznica(at)frcth.uniba.sk
 

Redakcia
Redakcia Studia Biblica Slovaca
Banská 28
976 32  BADÍN (Slovakia)
redakcia(at)biblica.sk
www.biblica.sk

Ostatné kontakty
Blažej Štrba
šéfredaktor
Banská 28
976 32  BADÍN (Slovakia)
tel.: (+421) 48 472 50 37
blazejstrba(at)xaver.sk

Jozef Jančovič
zástupca šéfredaktora
Sochorova 3
851 10  BRATISLAVA (Slovakia)
jozef.jancovic(at)frcth.uniba.sk

František Trstenský
redaktor pre recenzie
Teologický inštitút
Spišská Kapitula 6
053 04  SPIŠSKÉ PODHRADIE (Slovakia)
f.trstensky(at)gmail.com

Martina Korytiaková
výkonná redaktorka
korytiakovamartina(at)gmail.com
redakcia(at)biblica.sk