Publikačná etika časopisu

2.     Publikačná etika časopisu Studia Biblica Slovaca

2.1  Základné určenie

 1. Vydavateľom vedeckého recenzovaného biblického časopisu Studia Biblica Slovaca je Rímskokatolícka Cyrilometodská Bohoslovecká Fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.
 2. Riadiacim orgánom StBiSl je šéfredaktor, a v jeho v neprítomnosti zástupca šéfredaktora. Výkonným orgánom sú: šéfredaktor pre recenzie, výkonný redaktor a RR.
 3. RR a medzinárodné vedecké kolégium tvoria osobnosti z odboru biblistiky a biblickej teológie zo Slovenska, Českej republiky a zahraničia. Úlohou RR je dbať o vedecký rozvoj v biblistike, predchádzať profesijnému pochybeniu v štúdiách publikovaných v StBiSl a dohliadať nad dodržiavaním pravidiel publikačnej etiky a kvality publikovaných príspevkov.
 4. Nižšie uvedené zásady publikačnej etiky sú záväzné pre všetky subjekty, ktoré sa podieľajú sa na publikovaní časopisu Studia Biblica Slovaca.

2.2  Autorstvo a zodpovednosť autorov

 1. Autori predkladajú k posudzovaniu iba originálny, nimi napísaný a doposiaľ nikde nepublikovaný príspevok. Ak manuskript obsahuje určité – už predtým publikované – časti, štúdia musí mať podstatnú časť inovatívnu. Je nutné, aby autor v poznámke príspevku uviedol informáciu o prepracovanosti a rozsahu uskutočnených doplnení, vrátane konkrétneho uvedenia, kde boli časti príspevku už publikované.
 2. Autori sú povinní citovať všetky zdroje (vrátane vlastných publikovaných), z ktorých čerpali alebo na ktoré sa vo svojom príspevku odvolali. Rovnako je nutné uvádzať informácie o akomkoľvek získanom povolení k publikovaniu alebo k odvolávaniu sa na zdroj – o to viac, ak nebol publikovaný –, ktoré bolo autorovi udelené. Autori sa už samotným podaním manuskriptu zaväzujú, že údaje, ktoré v ňom použili sú pravdivé a nezmanipulované.
 3. Autori sa zaručujú, že ich príspevkom nie sú dotknuté práva iných osôb, najmä ľudské práva a práva duševného vlastníctva.
 4. Autori príspevkov sa zaväzujú dodržiavať všetky etické požiadavky vedeckého výskumu.
 5. V prípade zistenia závažných chýb a nepresností v príspevku, autori majú bezodkladne kontaktovať Redakciu a to bez ohľadu na to, či k zisteniu došlo ešte pred alebo až po publikovaní ich príspevku. Rovnako sú autori povinní odstrániť alebo opraviť závažné chyby, na ktoré boli upozornení v lektorskom posudku.
 6. Autori musia zabezpečiť svoju transparentnosť. Napríklad, ak si autor nie je istý, či jeho manuskript spĺňa požiadavku originality (napr. či už nebol raz publikovaný), má o tom informovať Redakciu.
 7. Autori príspevku nesú zodpovednosť za náležité a správne uvedenie autorstva či spoluautorstva. Je na ich zodpovednosti, že všetky osoby uvedené ako spoluautori skutočne participovali na vypracovaní príspevku; že všetci videli a odsúhlasili jeho finálnu verziu; dali súhlas k uvedeniu svojich mien ako spoluautorov príspevku a tiež súhlas k jeho publikovaniu.
 8. Autori sú povinní uvádzať zoznam citácií (referencií), a to podľa zásad, ktoré sú konkretizované v Pokynoch pre prispievateľov. Plne zodpovedajú za správne a presné citovanie použitej literatúry a prameňov.
 9. Autori sú povinní uviesť svoju profesionálnu príslušnosť (pracovisko, adresa, e-mailový kontakt) a prípadný zdroj finančnej podpory výskumu, z riešenia ktorého príspevok vznikol.
 10. Plagiátorstvo a používanie nedôveryhodných zdrojov nie je možné tolerovať.
 11. Autori zodpovedajú za to, že všetky údaje uvedené v príspevku sú správne a presné. Dotýka sa to aj uvedenia osobných údajov, tak ako to vyžadujú formálne pravidlá časopisu StBiSl (viď Pokyny pre prispievateľov).
 12. Autori sú oprávnení odvolať sa proti rozhodnutiu šéfredaktora, resp. RR. Nedoriešené problémy sú diskutované v súlade s pravidlami Committee on Publication Ethics (COPE). Pozri http://publicationethics.org/resources/guidelines.

2.3  Recenzné konanie a zodpovednosť recenzentov

 1. Pravidlá recenzného konania StBiSl vyžadujú vyplnenie osobitného lektorského formulára, v ktorom sa recenzent, resp. odborný lektor manuskriptu (ďalej lektor), vyjadruje ku kvalite, originalite, invencii a o prínose príspevku v riešenej problematike.
 2. Lektorské posudky musia byť objektívne a dôverné. Sú poskytované výlučne šéfredaktorovi ako podklad ku konečnému rozhodnutiu o publikovaní, prípadne autorom ako podklad pre opodstatnenie objektívne stanoveného rozhodnutia.
 3. Lektori upozornia šéfredaktora na každé reálne alebo možné konkurenčné záujmy, ktoré by mohli mať dopad na nestrannosť ich recenzného posudku. Ak je to náležité, lektori môžu v takom prípade i odmietnuť vykonať lektorský posudok. V každom prípade sa však majú zachovať férovo a nestranne.
 4. Lektori štúdií, resp. recenzenti majú počas i po skončení recenzného konania zachovávať anonymitu.
 5. Recenzné konanie je prísne anonymné. Mená autorov a lektorov recenzentov nie sú ani jednej zo strán navzájom známe. Výnimkou je len prípad, keď sa lektor sám rozhodne odtajniť svoju identitu autorovi príspevku.
 6. Lektori nesmú byť v konflikte záujmov vo vzťahu k výskumu autora príspevku, autorovi samotnému alebo k subjektu, ktorý financuje autorov výskum.
 7. Pokiaľ je to lektorom známe, sú povinní upozorniť na to, že podobný príspevok už bol publikovaný v inom časopise alebo že v príspevku neboli použité relevantné práce.
 8. Osobná kritika autorov je nevhodná.
 9. Výber lektorov je v kompetencii šéfredaktora. Lektor by nemal byť členom pracoviska žiadneho z autorov recenzovaného manuskriptu a nesmie byť v konflikte záujmov s autormi alebo subjektmi, ktoré financujú výskum, ktorého sa autorov príspevok týka.
 10. Lektori sú povinní bezodkladne (do 4 dní) oznámiť nesúhlas so svojou nomináciou, prípadne nemožnosť dodržania termínu pre vypracovanie recenzného posudku, aby mohol šéfredaktor zvoliť inú kompetentnú osobu. V prípade, že oslovený recenzent viackrát po sebe odmietne svoju nomináciu, šéfredaktor má právo žiadať o jeho odstúpenie z RR.
 11. Redakcia si je vedomá rôznorodého charakteru myšlienkových prúdov jednotlivých škôl, odkiaľ členovia RR a potenciálni recenzenti pochádzajú, rovnako aj o ich prípadne silnom zväzku s osobitými záujmami. Jediné, čo Redakcia od recenzentov žiada je, aby postupovali čestne a férovo. V prípade akýchkoľvek pochybností o existencii prípadného konfliktu, recenzent má byť čestný a riadiť sa názorom šéfredaktora.

2.4  Prioritné zásady publikačnej etiky časopisu StBiSl

 1. Zaistiť, že príspevky, ktoré budú publikované, zodpovedajú medzinárodne prijatým etickým zásadám a akademickým zvyklostiam.
 2. Zabrániť, aby intelektuálne a etické zásady boli akýmkoľvek spôsobom ovplyvnené či zneužité komerciou.
 3. Umožniť zverejnenie opráv, vysvetlenia, ospravedlnenia týkajúcich sa príspevku alebo jeho časti, prípadne odstránenie príspevku, pokiaľ je to potrebné.
 4. Zabezpečiť anonymný charakter recenzného konania.
 5. Sledovať podozrenia na nekorektné správanie a v prípade nutnosti prijať náležité rozhodnutie.
 6. 2.5  Zodpovednosť Redakcie a vydavateľa StBiSl
 7. Redakcia má zabezpečiť a dodržiavať etické zásady pre svoj časopis StBiSl. Rovnako je povinná vykonávať dohľad a uskutočňovať politiku, ktorá napomáha férovému prístupu.
 8. Vo svojej práci má Redakcia uplatňovať vysoký štandard personálnej integrity. Rozlišovať a riešiť tie prípady, ktoré by mohli viesť k stretu záujmov alebo vykazujú konflikt záujmov.
 9. Redakcia má nevyhnutne spolupracovať s autormi, recenzentmi a členmi RR, aby sa uistila o ich dostatočnej informovanosti vo veciach etiky a publikačnej politiky StBiSl a tiež o férovom, nezaujatom a dobre načasovanom správcovstve etických záležitostí.
 10. Redakcia má plnú zodpovednosť a právo prijať alebo odmietnuť príspevok do recenzného konania v prípade, že príspevok nezodpovedá svojou témou tematickému zameraniu StBiSl.
 11. V prípade kladného výsledku recenzného konania šéfredaktor rozhoduje o publikovaní príspevku. Východiskovým materiálom pri rozhodovaní šéfredaktora o (ne)publikovaní príspevku tvoria lektorské posudky. Právom RR je úspešne zrecenzovaný príspevok nezaradiť ihneď do tlače najbližšieho čísla.
 12. Šéfredaktor nemôže vysloviť súhlas s publikovaním nerecenzovaného príspevku alebo príspevku, ktorý neprešiel úspešne recenzným konaním. Bez osobitného recenzného konania môžu byť publikované jedine príspevky informatívneho charakteru, články z praxe, recenzie, správy a oznamy.
 13. Členovia RR StBiSl publikujúci v StBiSl nesmú nijako zneužiť svoju pozíciu. Proces posudzovania ich príspevkov sa v ničom nelíši od procesu s príspevkami od autorov, ktorí nie sú redaktormi.
 14. RR sleduje a zodpovedá za dodržiavanie zásad publikačnej etiky.
 15. RR ručí za to, že príspevky zodpovedajú medzinárodne uznávaným etickým zásadám a akademickým zvyklostiam.
 16. RR chráni dôvernosť osobných údajov, obsah recenzných posudkov a korešpondenciu redakcie s autormi a recenzentmi.
 17. RR publikuje a v prípade nutnosti aj aktualizuje zásady pre recenzné konanie a formálne náležitosti príspevkov (viď Pokyny pre prispievateľov). Pokiaľ sú v publikovanom príspevku nájdené chyby, redakcia zaistí ich odstránenie alebo opravu.
 18. Anonymita recenzentov je prísne chránená.
 19. Vydavateľ dbá na prevenciu akýchkoľvek konfliktov záujmov medzi redakciou, autormi, recenzentmi a členmi RR. Prípadné problémy rieši šéfredaktor, prípadne jeho zástupca v súlade s dokumentom Publishing Ethics Resource Kit vytvoreným spoločnosťou Elsevier (PERK), https://www.elsevier.com/editors/perk.
 20. Vydavateľ nesmie byť v konflikte záujmov vo vzťahu k prijatým alebo odmietnutým príspevkom.

2.5  Členovia redakcie StBiSl

 1. Každý člen Redakcie sa zaväzuje presadzovať férovosť a rovnosť, odmietať diskrimináciu, presadzovať transparentnosť akademickej povesti a rešpektovať ju, rešpektovať anonymitu ostatných a byť transparentným vo veci reálnych alebo možných konkurenčných záujmov.
 2. Plagiátorstvo. Redakcia a Vydavateľ berie porušovanie autorských práv, plagiátorstvo a iné porušovania dobrých mravov a konania pri publikovaní veľmi vážne. Snahou je chrániť práva autorov, a tak vždy skúmať akékoľvek podozrenia z plagiátorstva alebo zneužitia publikovaných príspevkov v StBiSl. Snahou je i chrániť dobrú povesť StBiSl proti profesijným pochybeniam.
 3. Príspevky, na ktoré upozornili lektori šéfredaktora z dôvodu eventuálneho plagiátorstva, môžu byť prijaté príspevky podrobené kontrole s využitím softvéru na odhaľovanie kopírovania. V prípade, že by v príspevku bolo, napr., odhalené plagiátorstvo inej práce alebo že by príspevok obsahoval materiál chránený autorskými právami tretej strany a to bez dovolenia alebo nedostatočného zverejnenia poďakovania, alebo že by autorstvo príspevku bolo sporné, Redakcia si vyhradzuje právo konať. Toto právo zahŕňa, avšak nie je limitované na nasledovné kroky: uverejniť erratum alebo corrigendum; spätne stiahnuť príspevok; postúpiť vec vedeniu príslušnej akademickej inštitúcii či spoločnosti, pod ktorú autor náleží; alebo pristúpiť k náležitým krokom v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.
 4. Súhlas prispievateľov s publikovaním. Samotným podaním príspevku na lektorské konanie do RR a ak príspevok bol odporučený na publikovanie, autor vyjadruje súhlas s uverejnením v StBiSl. Ide o exkluzívnu licenciu, ktorou si autor ponecháva autorské práva na svoj príspevok, ale udeľuje vydavateľovi výhradné a exkluzívne právo a licenciu uverejniť príspevok počas plného zákonného obdobia trvania autorských práv. Výnimky môžu nastať v prípade, že vlastník iný ako vydavateľ požiada alebo predloží postúpenie autorských práv. V takom prípade autorské práva na príspevok prechádzajú z autora na danú spoločnosť. Pre viac informácií, viď sekcia „Často kladené otázky“ na stránke SAGE Journal Author Gateway
 5. Open Access a archivovanie príspevkov.
 6. Udeľovanie povolení. Autori príspevkov sú sami zodpovední za získanie povolení od držiteľov autorských práv na reprodukovanie akýchkoľvek ilustrácií, tabuliek, schém alebo dlhších citácií, ktoré boli v minulosti uverejnené v inom periodiku.