Informácie pri podaní rukopisu

1.    Základné informácie pri podaní rukopisu

Príspevky sa odosielajú podľa možnosti vo formáte .doc, .docx alebo ako dokument konvertovaný na príslušný formát pokiaľ sa používa iný operačný systém ako je OS Microsoft (napr. Macintosh; Linux). Exemplárnou pomôckou môžu byť príspevky v posledných číslach samotného časopisu, avšak teoretický popis nasleduje nižšie.

a)    Formálna stránka príspevku

 1. Odporúčaný rozsah (vrátane znakových medzier a poznámok pod čiarou):
  1. štúdia: min. 20 000 znakov, max. 70 000 znakov (uprednostňujú sa rozsahom kratšie štúdie),
  2. krátka vedecká poznámka: min. 10 000 znakov, max. 20 000 znakov
  3. recenzia: min. 7 000, max. 20 000 znakov.
 2. Formát strany – A4.
 3. Okrem normálneho typu písma Times New Roman veľkosť 12, možno používať kurzívu, ale nie takýto tučný typ písma.
 4. Pre nadpisy možno použiť základný štýl, alebo ich číselne označiť (viac v BCŠ).
 5. Ak sú v príspevku používané iné fonty písma, pre hebrejský a grécky jazyk ako tie v programe BibleWorks (stiahnuť), je treba upresniť o aké fonty ide, prípadne používaný font zaslať redakcii spolu s príspevkom.
 6. V prípade cudzojazyčného textu, treba rešpektovať presnú ortografiu a gramatiku daného jazyka.
 7. Pre jazyky, ktoré nepoužívajú latinku, treba použiť typ Unicode. Grécky text sa uvádza s prízvukmi a prídychmi, hebrejský, resp. aramejský text podľa možnosti bez masoretskej vokalikzácie okrem prípadu jej zdôraznenia. V prípade použitia iných jazykov a písiem (sýrčina, a pod.) je vhodné na to upozorniť redakciu vopred.
 8. Transliterácia alebo prepis výslovnosti hebrejských a gréckych slov sa riadi pravidlami uvedenými v Štrba, Blažej: Bibliografia biblických vied slovenskej a českej proveniencie (1989  2013). Bibliography of biblical sciences of Slovak and Czech provenance (1989 – 2013) (StBiSlSupp), Badín: Vlastným nákladom, 2014, 300-305.
 9. Prvé riadky odsekov sa neodsadzujú žiadnym spôsobom, iba ak je to preddefinované v normálnom štýle.
 10. Rovnaké pravidlá platia aj pre recenzie, správy, či oznamy.
 11. V záujme prehľadnosti a jednoduchosti sa odporúča zredukovať biblické citácie v texte v originálnych jazykoch len na podstatné časti.
 12. Pri citovaní sa uvádzajú celé mená, priezviská v kapitálkach, ale nie vo VERZÁLKACH.
 13. Úvodzovky prvej a druhej úrovne sa uvádzajú odlišne: 1. úroveň xxx; 2. úroveň: «xxx»: napr. „(…) Prijímame ich, skúmame a ohlasujeme «ich postavy a kvality» a vyberáme z ich skutkov všetko, čo je vznešené a hodné poznania…“[1]
 14. V texte príspevku sa číslo poznámky pod čiarou vkladá pred interpunkčné znamienko. Výnimkou sú priame citácie celých viet alebo tiež dlhších pasáží (viac ako tri riadky), v prípade ktorých sa číslo poznámky pod čiarou vkladá za celú citáciu v texte, t. j. za koncové pravé horné úvodzovky. Napr. úsek z príspevku F. Giuntoliho[2], kde posledné exponované číslo (13) je číslo poznámky pod čiarou v článku autora:

„(…) Ony budú pre Izraelitov ako upomienka pred Pánom, na výkupné (כפר) za vaše životy.“13

b)    Formálna úprava citácií a bibliografie v texte príspevku

 1. Poznámky pod čiarou sa číslujú rímskymi číslicami (1, 2, 3…) v hornom indexe a oddeľujú sa od prvého znaku bibliografického údaja jednou znakovou medzerou (1 Priezvisko, Názov diela, strany).
 2. Pre označenie čísiel strán sa nepoužíva skratka „s.“, t. j. uvádzajú sa len čísla strán.
 3. V poznámkach pod čiarou sa udáva len skrátený bibliografický údaj, a to i opakovane (teda bez skratiek Ibid., Idem., Id.).
 4. Komplexný bibliografický údaj nech je len v Zozname použitej literatúry, ktorý sa nachádza na konci príspevku.
 5. Zoznam použitej literatúry je zoradený v abecednom poradí podľa priezvisk autorov (od A po Z). V prípade, že sa v zozname použitej literatúry uvádza viac diel jedného a toho istého autora, tieto publikácie sú zoradené podľa roku vydania v chronologickom poradí od najstaršieho po najnovšie vydanie.
 6. Krstné meno/mená autora/ov diel sa udávajú – pokiaľ je to možné – v neskrátenom tvare, t. j. Barbiero, Gianni (namiesto Barbiero, G.). V prípade, že autor má dve krstné mená a viac, prvé sa uvedie v plnom znení a všetky ostatné je možné skrátiť, t. j. uviesť len prvé písmeno mena s bodkou.
 7. Pri uvádzaní rozpätia kapitol sa používa pomlčka bez znakových medzier pred a po nej (–), napr. Ex 3,1–4,18 a pod. V prípade, že sa udáva rozpätie medzi veršami v rámci kapitoly, používa sa spojovník, napr. vv. 5-6[3]. Pomlčka so znakovými medzerami pred a po nej sa však ponecháva v prípade uvádzania časového rozpätia rokov, napr. r. 58 – 56 pred Kr. alebo pri oddeľovaní mien viacerých autorov jednej publikácie v Zozname použitej literatúry alebo v poznámke pod čiarou.
 8. Skratky biblických kníh sa uvádzajú podľa Sväté Písmo Starého a Nového zákona vydaného Spolkom Svätého Vojtecha (porov. Zoznam skratiek), ale s rozdielom vo vynechaní znakovej medzery medzi číslom a skratkou knihy, t. j. 1Kr, 2Sol a pod.

2.    Formálna štruktúra príspevku

 1. Príspevok musí mať svoj názov vystihujúci jeho obsah, prípadne môže byť názov doplnený aj o upresňujúci podnázov. Redakcia si vyhradzuje právo na úpravu názvu príspevku a vykonanie potrebnej jazykovej a/alebo štylistickej úpravy v ňom.
 2. Po formálnej stránke príspevok sa môže začínať úvodom a ukončuje sa záverom. Text príspevku sa delí na jednotlivé kapitoly a podkapitoly (číslovanie je vhodné, ale nie nevyhnutné), no maximálne do druhej podúrovne, t. j. napr. 1.1; 1.1.2 atď. Úvod (ak sa uvedie) a záver sa nečíslujú. Ak sa používa číslovanie, tak (pod)kapitoly sa označujú arabskými číslicami. Čísla jednotlivých úrovní podkapitol sa oddeľujú bodkou bez medzery pred a po nej. Za posledným číslom v rade číslic pri číslovaní sa bodka neuvádza. Príklad:

Úvod

1 Xxxxxxxx xxxxx

1.1 Xxxxxxxx

1.1.2 Xxxxxxxx

2 Xxxxxxxxxxxx

3.    Súčasť rukopisu

Príspevok typu štúdia, poznámka alebo reflexia musí byť doplnený o:

 1. Nadpis príspevku, s eventuálnym podnadpisom v slovenčine/češtine aj v angličtine.
 2. Päť kľúčových slov v slovenčine/češtine a v angličtine.
 3. Abstrakt s dĺžkou max. 1100 znakov (vrátane znakových medzier) v slovenčine/češtine a v angličtine.
 4. Zoznam použitej literatúry podľa BCŠ StBiSl.
 5. Kontakt na autora príspevku (meno, priezvisko [prípadne názov inštitúcie, kde autor pôsobí], korešpondenčná adresa autora alebo zamestnávajúcej inštitúcie, mejlový kontakt na autora).

V prípade rukopisu recenzie sa ako nadpis uvádza: autor a názov recenzovanej knihy, miesto vydania, vydavateľ, rok vydania. Počet strán. Číslo ISBN.

4.    Požiadavky na úpravu bibliografických odkazov

a)    Bibliografický a citačný štýl

Zasielané príspevky musia rešpektovať BCŠ pre časopis Studia Biblica Slovaca, ktorý je dostupný na webstránke (http://biblica.sk/download/bibliograficky-a-citacny-styl/) vo formáte .pdf.  V prípade neuplatnenia požiadaviek formálnej textovej úpravy príspevku a/alebo BCŠ StBiSl v ňom sa príspevok autorovi vráti na jeho prepracovanie.

b)    Používanie skratiek v príspevku

Skratky názvov biblických kníh Starého i Nového zákona sa uvádzajú v zhode so Zoznamom skratiek biblických kníh, ktorý sa nachádza v Zozname skratiek StBiSl.

 1. Na oddeľovanie čísla kapitol a veršov sa používa čiarka (,), napr. Gn 3,2-6; Jn 5,8-9.15; pri uvádzaní rozsahu presahujúceho jednu kapitolu sa použije predĺžená pomlčka (–), napr. Jdt 3–4.
 2. V texte príspevku sa číslo/čísla verša/veršov indikuje/ú použitím skratky „v.“ (pre singulár) alebo „vv.“ (pre plurál), t. j. s bodkou na konci skratky a jednou znakovou medzerou po nej (napr. v. 3; vv. 2-3).

Bežné textové skratky sa uvádzajú v súlade s dvomi dokumentami:

 • norma ISO 01 6910 – Pravidlá písania a úpravy písomností, ktorú vypracoval Slovenský Ústav Technickej Normalizácie a
 • Dvonč, Ladislav – Doruľa, Ján – Genzor, Jozef (et. al.): Pravidlá slovenského pravopisu, Bratislava: Veda, 42013.

Pre skratky periodík, referenčných a seriálových publikácií sa použije zverejnený Zoznam skratiek periodík a často citovaných diel na http://biblica.sk/stbisl/zoznam-skratiek/.

 1. Všetky ostatné skratky sa uvedú podľa Schwertner, S.: Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und Grenzgebiete / International Glossary of Abbreviations for Theology and Related Subjects (= IATAG2), Berlin – New York, 1992.
 2. V prípade periodika či seriálovej publikácie, ktorej skratka nie je uvedená ani v Zozname skratiek na stránke časopisu StBiSl ani v IATAG2, sa uvedie celý názov periodika či seriálovej publikácie. Redakcia StBiSl môže následne takému periodiku skratku priradiť podľa vlastného zváženia a zaradiť ju do Zoznamu skratiek na webovej stránke časopisu StBiSl.

[1] Jáger, Róbert: Evanjelium ako antický bios. Definovanie literárneho žánru, StBiSl 1 (2/2009) 153, pozn. 27.

[2] Porov. Giuntoli, Federico: Večné Dávidove protirečenia. Prípad v 2 Sam 24,1-25, StBiSl 6 (1/2014) 30.

[3] To isté platí i o rozpätí strán v bibliografickom odkaze v poznámke pod čiarou, ako aj v záverečnom Zozname použitej literatúry na konci príspevku.

5. Uzávierka čísel

Pre prvé číslo ročníka je uzávierka 31. marca (s predpokladaným vydaním v júni);

pre druhé číslo ročníka je uzávierka 30. septembra (s predpokladaným vydaním v decembri).