Bibliografický a citačný štýl (BCŠ)

Pracovná verzia 18.2 (in pdf)

1      Monografia

Dubovský, Peter: Hezekiah and the Assyrian Spies. Reconstruction of the Neo-Assyrian Intelligence Services and its Significance for 2 Kings 18–19 (BibOr 49), Roma: Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2006.

Vlková, Gabriela Ivana: Slovo Boží a slovo lidské. Všeobecný úvod do Písma svatého, Olomouc: Univerzita Palackého, 22007.

Dubovský, Hezekiah and the Assyrian Spies, 23-25.

Vlková, Slovo Boží, 23-25.29.

2      Heslo v encyklopédii alebo slovníku, časť monografie

2.1 Heslo v encyklopédii alebo slovníku

Coats, George W.: Joseph, Son of Jacob. In: ABD III (1992) 976-981.

Coats, Joseph, 977-978.

2.2 Článok vo viaczväzkovej monografii alebo v zborníku

Hoffner, Harry A., Cult Inventories. In: William W. Hallo – K. Lawson Younger, Jr. (eds.): The Context of Scripture. Volume III: Archival Documents from the Biblical World, Leiden – Boston – Köln: Brill, 2002, 63-65.

Tichý, Ladislav: Tradice a redakce perikopy o povolání celníka Leviho (Mk 2,13-17). In: Pavol Farkaš a kolektív: Textový, exegetický a teologický výskum Evanjelia podľa Marka, Bratislava: Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta, 2011, 15-29.

Hoffner, Cult Inventories, 63, pozn. 2.

Tichý, Tradice a redakce, 23-25.27.

3      Článok v seriálovej publikácii (časopise)

Simian-Yofre, Horacio: Čože je človek? Žalm 8 ako meditácia o Gn 1–2, StBiSl 1/2 (2009) 105-115.

Simian-Yofre, Čože je človek?, 112-113.

4      Elektronické publikácie

4.1 Prenosné médium (CD, DVD, etc.)

Harris, Laird – Archer Jr., Gleason L. – Waltke, Bruce K. (eds.): The Theological Wordbook of the Old Testament, Chicago, IL: originally published by Moody Press, 1980, lokácia. In: BibleWorks® 6.0: Software for Biblical Exegesis and Research [CD-ROM], Norfolk, VA, 2003.

Harris – Archer – Waltke, Theological Wordbook, lokácia.

4.2 Webovské stránky

Jančovič, Jozef: „V srdciach sa vrátili do Egypta“ (Sk 7,39). Exegeticko-teologická analýza perikopy Ex 32–34 s využitím kánonického prístupu [dizertačná práca] [online], Bratislava: RKCMBF UK, 2008. [cit. 29-06-2014]. Dostupné na internete: https://stella.uniba.sk/zkp-storage/dpg/dostupne/RK/2009/2009-RK-GwSLyh/2009-RK-GwSLyh.pdf.

Juhás, Peter – Lapko, Róbert: Aspis und Draqōnē und die mythologischen Wesen der Syrischen Baruch-Apokalypse, ETL 91/1 (2015) 131-144. [cit. 20-12-2017]. DOI: 10.2143/ETL.91.1.3078155

Ska, Jean Louis: Bibliografia basilare dell’AT. Old Testament Basic Bibliography [online], 2.4 Numeri [cit. 10-07-2014]. Dostupné na internete: http://www.biblico.it/doc-vari/ska_bibl.html

Juhás – Lapko, Aspis und Draqōnē, 136.

Jančovič, V srdciach [cit. 29-06-2014], 19.

Ska, Bibliografia basilare [cit. 10-07-2014], 2.4 Numeri.

4.3 Elektronické knihy

Davis, Thomas: History of Research. In: Margarete L. Steiner – Ann E. Killebrew (eds.): The Oxford Handbook of the Archaeology of the Levant, c. 8000-332 BCE (Oxford handbooks) [iBooks], Oxford: University Press, 2014, 104-120.

Davis, History of Research, 113-118. National Era.

5      Osobná komunikácia

5.1 Osobná komunikácia – mejlom

Braulik, Georg: ÖBS 32, Elektronická komunikácia [cit. 29-02-2008], E-mail: georg.braulik@univie.ac.at.

Braulik, ÖBS 32, Elektronická komunikácia.

5.2 Osobná komunikácia – ústna/písomná

Juhás, Peter: Konferencia Žalmy, Ústna komunikácia [cit. 14-09-2012].

Juhás, Konferencia Žalmy, Ústna komunikácia.

6      NB

Okrem základných informácií pri podaní rukopisu, uvádzame niekoľko poznámok k bibliografickém štýlu StBiSl tu:

 1. Priezviská v citáciách a odkazoch sa uvádzajú v kapitálkach, ale nie vo VERZÁLKACH.
 2. Skrátený údaj pozostáva z priezviska, resp. z priezvisk (ak autorov je viac), zo skráteného názvu, v ktorom by malo byť aspoň jedno podstatné meno a z čísiel strán.
  1. V prípade podobných názvov od rovnakého autora, nech (skrátené) názvy sú rozlíšiteľné.
  2. Ak by išlo o to isté dielo, v rôznych vydaniach, postačujúcim údajom v skrátenom údaji môže byť rok vydania oddelený od predošlého i nasledujúceho údaja čiarkou, napr. Hossfeld – Zenger, Psalmen 101–150, 2007, 251-255
 3. Skratka zväzku sa uvádza v jazyku, v ktorom je dielo napísané, napr. Band (Bd.), Volume (Vol.), Tome (t.), zväzok (zv.) atď. Číslo zväzku sa označuje rímskou číslicou bez bodky (t. j. nie radovou číslovkou).
  1. Názov zväzku je oddelený od čísla zväzku dvojbodkou a znakovou medzerou.
  2. V prípade uvedenia viacerých zväzkov, jednotlivé údaje sa oddeľujú bodkočiarkou. Príklad: Bd. I: Názov zväzku; Bd. II: Názov zväzku; atď.
  3. V prípade, že sa udáva počet zväzkov, v ktorých dielo vyšlo, používa sa arabská číslica a skratka pre označenie zväzku, napr. 3 zv.; 5 vol.; 2 Bd. atď.
 4. Vydanie (okrem prvého) sa uvádza exponovaným arabským číslom, bezprostredne (t. j. bez znakovej medzery) pred rokom vydania.
 5. Názov encyklopédie či slovníka možno uviesť zaužívanou skratkou (porov. Zoznam skratiek, prípadne IATG3). Ak je zväzkov viac, uvádza sa aj číslo zväzku rímskou číslicou.
 6. Odkaz na poznámku pod čiarou sa uvádza ako odkaz na konkrétne číslo strany, kde sa poznámka pod čiarou nachádza; nasleduje čiarka (,) a znaková medzera po nej. Následne sa uvedie skratka „pozn.“ (so znakovou medzerou) a číslo poznámky.
 7. Ak záverečná práca nebola publikovaná, tak sa to uvedie pri jej špecifikácii, napr. [nepublikovaná dizertačná práca].
 8. Pri elektronických publikáciách – napr. vo formátoch: Adobe Digital Editions version, iBooks, Kindle, Kobo, a pod. – sa strany uvádzajú len ak sú použité v pôvodnom formáte dokumentu (napr. vo formáte .pdf), alebo treba určiť čo najpresnejšiu identifikáciu na požadované miesto v zdroji, lokáciu, alebo názov kapitoly a náležitej podkapitoly, či paragrafu.

18.2.2018